17.10.2013 klo 08:48
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto hallituksen esityksestä HE 142/2013

Eduskunta
Maa –ja metsätalousvaliokunta

Maaseudun kehittämisohjelmat ohjelmakaudella 2014—2020

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua eduskunnan maa –ja metsätalousvaliokunnalle maaseudun kehittämisohjelmista ja niihin liitty-vistä laieista.

Suomen Yrittäjät pitää hallituksen esityksessä tehtyä linjausta tukien yh-distämisestä ja joustavoittamisesta hyvänä lähtökohtana tulevalle ohjel-makauden 2014-2020 työlle. Maaseudun yrityksiin liittyvä kehitystoiminta tarvitsee selkeitä linjauksia ja valittuja painopisteitä tulevalla ohjelma-kaudella. Myös tukien turhaa hallinnointia tulee karsia ja vähentää, jotta toiminta kohdistuu niille tarkoitettuun asiaan, yritysten toiminnan kehit-tämiseen ja investointien tukemiseen.

Tavoitteena oleva sähköisen asioinnin lisääminen on kannatettava linjaus. Sähköinen asiointi helpottaa ja nopeuttaa hakemista, tukien käsittelyä ja kohdistaa voimavaroja varsinaiseen kehittämistyöhön.

Maaseudun kehittämisohjelmien keskeiset tavoitteet ovat maaseudun yri-tystoiminnan uusiutuminen, kehittäminen, uusien yritysten synty ja jo olemassa olevien yritysten kehittäminen.

Oheinen kuva/tilasto osoittaa selkeästi, että uudet työpaikat syntyvät ni-menomaan pk –yrityksiin. Iso osa suomalaisista yrityksistä sijaitsee ja toimii juuri maaseutualueilla ja siksi maaseutuohjelmien painopiste tulee olla juuri pk –yritysten toiminnan kehittämisessä.

Maaseutuohjelmassa 2014-2020 tulisi painottaa olemassa olevan yrityskannan uusiutumista ja kehitystyötä. Omistaja –ja sukupolvenvaihdoskysymyksestä on tehty viime vuosina useita selvityksiä ja tutkimuksia. Viimeisin on Suomen Yrittäjien ja TEM:n teettämä Valtakunnallinen omista-janvaihdosbarometri 2012.

Suomessa yrittäjät ovat keskimäärin vanhempia kuin yrittäjät muissa EU –maissa. Tilastokeskuksen mukaan mukaan 55-74 vuotiaiden yrittäjien osuus oli 30 %, ollen lukumäärältään 74 200. Tehtyjen selvitysten mukaan omistajan –ja sukupolvenvaihdostilanteeseen on lähimmän viiden vuoden kuluessa tulossa 33 % yrityksistä. Näissä tapauksissa haasteellisinta on jat-kajien ja ostajien puute.

Maakuntien ja alueiden elinvoimaisuuden takaamiseksi niissä täytyisi olla yritystoiminnan dynamiikka, jossa syntyy uusia innovatiivisia ja kasvuhaluisia yrityksiä ja liiketoiminnan elinkaaren päähän tulleet yritykset lopettavat toimintansa ja myös, että yritykset vaihtavat omistajaa tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Tehtyjen tutkimusten mukaan yritysten omistajan –ja sukupolvenvaihdostilanteilla on suurempi kansantaloudellinen merkitys kuin täysin uusilla yrityksillä. Tämän takia olemassa olevien elinkelpoisten ja toimivien yritysten jatkuvuudella tulee olla suuri merkitys yrittäjyyspo-litiikassa. Uusista aloittaneista yrityksistä toimintansa lopettaa ensimmäisen viiden vuoden aikana 57 % (lähde: TEM Yrittäjyyskatsaus). Tehtyjen tutkimusten mukaan omistusta vaihtaneet yritykset voittavat uudet perus-tetut yritykset toiminnan jatkuvuudella, liikevaihdolla, tuotolla, innova-tiivisuudella ja työllistämisellä mitattuna.

Eri tutkimusten ja selvitysten perusteella on päädytty tulokseen, että lähes 50 000 yritystä on omistajanvaihdostilanteessa seuraavan viiden vuoden aikana. Kuitenkaan missään kohtaan yrityspalvelukenttää tai yksityisten toimijoiden toimesta ei ole koottua palvelua omistajan –ja sukupol-venvaihdostilanteisiin. Asian parissa toimii valtio, kunnat ja kehittämisyhtiöt ja mm. Suomen Yrittäjät, joiden toimesta tehdään erilaisia toimenpiteitä.

Jotta olemassa olevan yrityspotentiaalista saadaan jatkajia, niin omista-janvaihdospalvelut tulisi nähdä kokonaisuutena, jossa on julkisia ja yksityisiä toimijoita, mutta toiminnan tulee olla organisoitua ja johdettua. Tarvitaan valtakunnallista koordinointia ja maakunnallisia palvelumalleja, joilla kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan.

Omistajanvaihdos –ja sukupolvenvaihdoskysymyksen tulisi saada koroste-tumpi rooli tulevassa maaseutuohjelmassa 2014-2020. Olemassa olevien yritysten jatkaminen ja kehittyminen on maaseudun elinvoiman ja kehit-tymisen avainkysymys tulevaisuudessa.
Suomen Yrittäjät

Kari Jääskeläinen
elinkeinoasioiden päällikkö