31.10.2011 klo 11:32
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto hallituksen esityksestä (HE59/2011vp) valtion (OKMn hallinnonala)

Eduskunnan valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto

Mahdollisuudet osaamisen päivittämiseen on myönteisen kilpailukykykehityksemme edellytys. Näköpiirissä olevat talousnäkymät saattavat tuoda mukanaan myös tarpeita uudelleen kouluttautumiseen. Kyseiset edellytykset ja tarpeet koskevat niin ammatillisen toisen asteen koulutuksen saaneita kuin korkea-asteen suorittaneita henkilöitä. Pk-yritysten näkökulmasta katsoen painopiste on ammatillisen koulutuksen suorittaneissa. Lähes 2/3 pk-yritysten työvoimasta kuuluu tähän ryhmään.

Vuodelle 2012 laaditussa talousarvioesityksessä kaikille koulutusasteille suunnatut resurssit pysyvät suunnilleen ennallaan (myös yliopistojen resurssit säilyvät, kun huomioidaan aiemmin tehtyjen pääomitusten poistuminen). Edellä sanotusta syystä pidämme erityisen tärkeänä sitä, että ammatilliseen koulutukseen suunnatut resurssit turvataan.

Hallitusohjelmassa myöhemmäksi suunnitellut leikkaukset erityisesti korkea-asteen koulutuksen osalta tulee toteuttaa maltillisesti. Suomen Yrittäjien mielestä ennen niiden toimeenpanoa on vielä kiireellisesti tehtävä arvioinnit leikkausten alue- ja yritysvaikuttavuuden osalta. Tulisi arvioida esimerkiksi ammattikorkeakouluista valmistuneiden alueille työllistymistä ja yrittäjiksi ryhtymistä. Käsityksemme mukaan eri ammattikorkeakoulujen toimialueilla ja jopa niiden sisälläkin on merkittäviä eroja sen suhteen, miten suunnitellut toimenpiteet vaikuttaisivat. Arvioinnin jälkeenkin leikkausten ja supistamistoimenpiteiden tulee perustua etukäteen laadittuun riittävän pitkäaikaiseen ohjelmaan.

OKM:n hallinnonalan lisäksi Työ- ja elinkeinoministeriöllä on merkittävä rooli koulutuksen rahoittamisessa. TEM:n hallinnonalalla suunnitellaan yli 13,5 miljoonan euron leikkausta työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen
määrärahoihin. Tilanteessa, jossa työttömien ja lomautettavien määrät lisääntyvät, tulee OKM:n ja TEM:n tehdä tiivistä yhteistyötä koulutustarjonnan toteutuksessa. Koulutuspalvelut tulee nähdä kokonaisuutena riippumatta, mihin hallinnonalaan ne kuuluvat.

Lopuksi haluamme kiinnittää huomiota ammatillisena lisäkoulutuksena toteutettavaan työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaan. Tämä toiminta otettiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin vuoden 2006 alusta lukien. Kyseisen lain 1 §:n 6 momentin mukaan ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteydessä toteutettavalla työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnalla tarkoitetaan yrityksille, julkisyhteisöille ja erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen kehittämispalveluja. On tärkeätä, että tälle toiminnalle osoitetut määrärahat turvataan. Tärkeätä on myös se, että tämän palvelutehtävän fokus pidetään samana myös jatkossa.

Suomen Yrittäjät

Martti Pallari
johtaja