12.2.2016 klo 12:00
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto hallituksen esityksestä panostajalaiksi

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Suomen Yrittäjät pitää hyvänä, että panostajalaki päivitetään siten, että panostajalaki, valtioneuvostonasetus panostajien pätevyydestä ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus panostajan pätevyyskirjan myöntävästä viranomaisesta ja pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta koulutuksesta saadaan samaan lakiin. Tämä selkeyttää toimintaa. Haluamme nostaa vielä esille muutamia hallituksen esitykseen liittyviä pykäliä, joihin toivomme muutoksia.

4 § Panostajan pätevyyskirjat

4 §:n lopussa todetaan: ”Pätevyyskirja voidaan myös myöntää koskemaan vain määrättyjä räjäytystyön osa-alueita tai räjäytystyötä vain määrätyissä olosuhteissa.” Tätä lisäystä ei kuitenkaan perustella hallituksen esityksen perusteluosassa.

Emme pidä perusteltuna pätevyysasiakirjan myöntämistä ”määrättyihin työskentelyolosuhteisiin”, esim. maanpäälliseen ja maan alla tapahtuvaan työskentelyyn.

Maanalaisella työllä tarkoitetaan tunnelilouhintaa, kalliotilojen louhintaa ja maanalaisissa kaivoksissa tehtävää työtä. Maanalaisiin tunnelitöihin luettaisiin kuitenkin myös tunnelin suuaukon ja kuilujen yläosan räjäytystyöt. Nämä viimeksi mainitut työt tehdään avolouhintana, jolloin niihin liittyy olennainen kivien sinkoutumisen vaara, joka korostuu asutulla alueella, kun räjäytystyömaan ympärillä on paljon ihmisiä, joita ei voida räjäytysten ajaksi poistaa.

Esitämme 4 §:n loppuosan poistamista.

13 § Pätevyysasiakirjan voimassaolo

Suomen Yrittäjät ei pidä perusteltuna pätevyysasiakirjan voimassaolon lyhentämistä 10 vuodesta viiteen vuoteen. Panostajakoulutus valmistaa ja oikeuttaa panostajan ammattinimikkeen käyttämiseen ja panostajan ammatin harjoittamiseen. Se voidaan rinnastaa ammatilliseen tutkintoon.

Panostaja joutuu käytännössä suorittamaan useita määräaikaisia koulutuksia voidakseen saada harjoittaa ammattiaan. Jokainen panostajan pätevyysasiakirjan haltija suorittaa työturvallisuuskorttikoulutuksen voidakseen tehdä työtään yhteisellä työmaalla ja uusimaan sen viiden vuoden välein. Jos hän tekee panostajan pätevyysasiakirjaa edellyttäviä töitä liikennealueella, tulee hänellä olla myös voimassa oleva tieturvakortti, joka sekin on uusittava viiden vuoden välein. Tämän lisäksi jos panostajan pätevyysasiakirjan haltija tekee töitä pääkaupunkiseudun kuntien alueella, tulee hänellä edellä mainittujen korttien lisäksi olla voimassa oleva pääkaupunkiseudun PKS-kortti.

Mielestämme panostajan pätevyysasiakirjaa ei pidä rinnastaa erilaisiin lupakortteihin. Panostaja on suorittanut ammatilliseen koulutukseen rinnastettavan koulutuksen ja kohtuullista, että hänen oikeutensa ammattiin säilyy vähintään 10 vuoden ajan. Alalla ei tapahdu viiden vuoden välein sellaisia mullistavia muutoksia, että niillä olisi merkittävää vaikutusta panostajana toimivan tietopohjaan.

Hallituksen keskeinen kärkihanke on turhan byrokratian purkaminen. Panostajapätevyyksien määräajoissa sitä ollaan lisäämässä. Mikään direktiivi tms. ei velvoita edellä mainitun kaltaisiin lupien uusimisvälien lyhentämiseen.

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
johtaja