14.9.2012 klo 13:49
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perustamista selvittäneen työryhmän muistiosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perustamista selvittäneen työryhmän keskeinen ehdotus on, että Suomeen perustetaan Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Tähän arviointikeskukseen yhdistettäisiin Opetushallituksen alainen oppimistulosten arviointitoiminta sekä Koulutuksen arviointineuvoston ja Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama koulutuksen ja korkeakoulujen arviointitoiminta.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus tulisi olemaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alalla toimiva itsenäinen asiantuntijavirasto.

Päätöksentekovalta arviointikeskuksessa olisi johtajalla ja johtokunta-tyyppisellä arviointineuvostolla. Lisäksi sidosryhmien edustus ja vaikutusmahdollisuudet turvattaisiin arviointiasioiden neuvottelukunnan kautta.

Suomen Yrittäjät pitää perusteltuna koulutuksen arviointitoiminnan yhdistämistä yhden, riippumattoman viraston tehtäväksi. Näin edistetään koko koulutusjärjestelmän kattavaa kokonaisvaltaista arviointitoimintaa. Toiminta on suunnitellussa mallissa myös tehokkaampaa.

Koulutuksen arviointi kohdistuu yhä useammin esimerkiksi koulutusjärjestelmän kykyyn tuottaa työelämässä tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen arviointiin. Näistä syistä pidämme tärkeänä, että Suomen Yrittäjät elinkeinoelämän suurimpana organisaationa on asiantuntijaorganisaationa edustettuna Koulutuksen arviointineuvostossa sekä neuvottelukunnassa.

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät ry