30.9.2013 klo 13:06
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Nykyisiä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjoamia erikoistumisopintoja halutaan selkeyttää uudella lainsäädännöllä erikoistumiskoulutuksiksi. Koulutusta tarjoaisivat yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Siinä toteutuisi vahva työelämäkytkentä ja tiivis yhteys korkeakoulujen tieteelliseen toimintaan ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Korkea osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen on keskeinen yksilön työllisyysturva nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla. Yritysten ja yhteiskunnan kannalta osaaminen on kilpailukyvyn ja taloudellisen kasvun merkittävin yksittäinen tekijä.

Yhä useammalla henkilöllä on korkea-asteen tutkinto. Myös yrittäjien koulutustaso on voimakkaassa nousussa. Uusista yrittäjistä noin kolmanneksella on korkea-asteen tutkinto. Tärkeää onkin turvata formaalin koulutusjärjestelmän puitteissa korkeakoulutettujen mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen ja työelämälähtöiseen erikoistumiseen. Erikoistumiskoulutukset tarjoavat hyvän väylän osaamisen kehittämiseen tutkintotavoitteisen ja täydennyskoulutuksen rinnalle.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä erikoistumisopintojen kehittämistä nykyistä laadukkaammin ja laajemmin työkokemusta omaaville korkeakoulutetuille. Tärkeä lähtökohta erikoistumisopinnoille on työelämä- ja tki-lähtöisyys. Erikoistumisohjelmille asetetut tavoitteet niin yksilön, työnantajien että korkeakoulujen näkökulmista ovat hyviä. Tärkeää on kuitenkin huomioida myös yrittäjät itse erikoistumisopintoihin osallistujina.

Erikoistumiskoulutusta voitaisiin rahoittaa eri lähteistä. Ensisijaisia rahoittajia olisivat osallistujat ja heidän työnantajansa. Koulutukseen voidaan ohjata myös julkista rahoitusta. Esityksen mukaan erikoistumiskoulutuksesta perittävän maksun suuruudesta päättäisi korkeakoulu.

Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijän erikoistumiskoulutuksesta vain silloin, kun työnantaja ja työntekijä näin yhdessä sopivat. Erikoistumiskoulutukset eivät myöskään saa johtaa koulutustilijärjestelmän luomiseen.

Mielestämme ammatillista opettajankoulutusta ei tule määritellä erikoistumiskoulutukseksi. Väylät opettajankoulutukseen ovat moninaiset. Tietyin edellytyksin esim. alansa erikoisammattitutkinnon suorittanut voi hakeutua opettajankoulutukseen.

Silloin kun erikoistumiskoulutus on osittain tai kokonaan yhteiskunnan kustantamaa, eivät koulutettaville asetetut maksut saa olla liiketaloudellisin perustein asetettuja. Erikoistumisopintojen luonteeseen ei myöskään kuulu täysi markkinaehtoisuus. Erikoistumisopintojen hinnoittelussa tuleekin huomioida niin yksittäisten henkilöiden kuin yritystenkin taloudelliset mahdollisuudet hyödyntää erikoistumisopintoja.

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
johtaja