18.5.2016 klo 10:00
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto koulutustoimikuntajärjestelmän kehittämisestä osaamisen ennakointifoorumiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmä, jossa Suomen Yrittäjillä on edustus, esittää että koulutustoimikunnat korvattaisiin 1.7.2017 alkaen osaamisen ennakointifoorumilla. Samalla uudistetaan osaamisen ja koulutustarpeiden ennakoinnin rakennetta ja tehtävää. Seuraavassa on tiivistetysti keskeiset Suomen Yrittäjien näkökulmat perusteluiksi ennakointifoorumille.

Koulutusalakohtaisuudesta toimintaympäristöihin

Koulutustoimikunnat ovat melko sirpaloituneita. Niitä on 26 ja ne perustuvat koulutusaloihin. Ennakointifoorumi koostuu yhdestätoista toimialakohtaisesta foorumista. Näin pystytään selkeämmin ennakoimaan monen alan rajapintaan syntyviä uusia osaamis- ja koulutustarpeita.

Ennakoinnin asiantuntijaverkostojen tehokkaampi hyödyntäminen

Uudessa ennakointifoorumimallissa on tavoitteena sitouttaa ja verkostoida osaamisen ja koulutuksen eri intressiryhmät suunnittelemaan, toteuttamaan, analysoimaan, tekemään johtopäätöksiä sekä laittamaan täytäntöön ennakoinnin avulla saatua tietoa.

Ennakointifoorumi jakautuu kolmeen toimintoon: ohjausryhmään, ennakointiryhmiin sekä asiantuntijaverkostoihin. Erityisesti asiantuntijaverkostot tuovat lisää dynaamisuutta ennakointiin. Asiantuntijaverkostossa voidaan hyödyntää tehokkaammin kunkin ennakointihankkeen parasta asiantuntemusta.

Digitalisaatio muuttaa ennakoinnin

Ennakointi on aiemmin perustunut pitkälti määrälliseen ennakointiin. Laadullinen osaamis- ja koulutustarve-ennakointi on kerätty pääsääntöisesti keskisuurista ja suurista yrityksistä. Työelämän murroksen seurauksena työpaikat syntyvät pääasiassa pieniin yrityksiin, joiden odotukset ovat hyvin yrityskohtaisia. Laadullisessa ennakoinnissa on päästävä yksilö- ja työpaikkakohtaiseen tietoon. Digitalisaatio, kuten esim. massadatan ja algoritmien hyödyntäminen mahdollistavat yleiskuvan saamisen tarpeista. Kun saatua tietoa täydennetään yksilöllisin ja yrityskohtaisin tarvekartoituksin esim. koulutuksenjärjestäjien toimesta, saadaan tarkka kuva tilanteesta.

Ennakointifoorumin tulisikin entistä enemmän keskittyä ennakointitiedon analysointiin, johtopäätösten tekemiseen sekä niistä johdettuihin toimenpiteisiin. Eriytyneelle ja siiloutuneelle ennakointitiedonkeruulle ei ole enää sijaa vaan tämä tulisi toteuttaa esim. kaupallisena toimintana.

Johtopäätös

Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotusta valtioneuvoston asetukseksi koulutustoimikuntajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamiseksi. Kannatamme myös ehdotuksia ennakointifoorumin tehtävistä ja rakenteesta.

Suomen Yrittäjät

Mikael Pentikäinen Veli-Matti Lamppu
toimitusjohtaja johtaja