18.5.2010 klo 10:33
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän alustavaan kannanottoesitykseen 10.5.2010

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koulutuspoliittiseksi tavoitteeksi on asetettu, että koko ikäluokka suorittaisi vähintään toisen asteen koulutuksena lukio- tai ammatillisen peruskoulutuksen. Tämä tavoite haastaa perusasteen ja lukiokoulutuksen nivelvaiheen sekä lukiokoulutuksen kyvyn kouluttaa aiempaa monimuotoisempaa opiskelijajoukkoa.

Lukiokoulutuksen kehittämisen rinnalla perusasteen opetuksen laatuun tulee kiinnittää huomiota, jotta nuorilla olisi toisen asteen koulutukseen riittävät valmiudet. Tärkeää on myös, että peruskoulun lisäopetusta on riittävästi tarjolla, jotta riittävät toisen asteen koulutuksen valmiudet saavutetaan.

Koulutuksen tasa-arvon ja saatavuuden vuoksi lukioverkoston tulee olla riittävän kattava. Tarvittaessa tulee lisätä sekä koulutuksellista että hallinnollista yhteistyötä ammatillisen toisen asteen koulutuksen kanssa. Myös riittävän laaja ja tasa-arvoinen kurssitarjonta edellyttää verkko- ja monimuotoperusteisen opetuksen voimakasta kehittämistä.

Lukiokoulutuksen kurssimuotoisuuden, opiskelijoiden osaamistason vaihtelun, jatko-opinto-ohjauksen vaativuuden sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden määrän lisääntymisen vuoksi lukiokoulutuksen opinto-ohjauksen tarve kasvaa tuntuvasti. Jotta voidaan varmistaa koulutuksen sujuvuus ja nopea siirtyminen jatko-opintoihin, tarvitaan lukioissa huomattavasti nykyistä enemmän resursseja opinto-ohjaukseen. Myös moniammatilliseen yhteistyöhön ja oppilashuoltoon tulee kiinnittää huomiota.

Vaikka lukiokoulutus säilyy oppiainepohjaisena ja kurssimuotoisena, tulee kokonaisvaltaista oppimista kehittää. Oppimista eheyttävien aihekokonaisuuksien roolia tuleekin lisätä. Myös ylioppilaskokeessa tulee lisätä sellaisia kysymyksiä, joissa mitataan soveltavaa, oppiaineet ylittävää, kokonaisvaltaista ja ongelmanratkaisuun perustuvaa osaamista.

Ylioppilastutkinnon roolia aiotaan lisätä korkea-asteen opintoihin valin-nassa. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa ”kolmivuotiseen yliopiston pääsykokeeseen”, vaan lukiokoulutuksen yleissivistävän perustan rinnalla tulee kehittää myös sen yhteiskunnassa toimimisen valmiuksia kehittävää luonnetta. Tällöin on tärkeää lisätä lukion vuorovaikutusta toimintaympäristönsä, esimerkiksi elinkeinoelämän kanssa.

Erityistehtävän saaneiden lukioiden rooli on tärkeä eri alojen erityslahjakkaiden koulutuksessa. Yrittäjyyteen nuorille tulisi tarjota mahdollisuus laajoihin yrittäjyyspainotteisiin opintoihin. Tästä syystä tulisikin joillekin lukioille tai lukioverkostolle antaa yrittäjyyspainotteisuuteen perustuva erityistehtävä. Nämä lukiot tuottaisivat pedagogisia malleja koko lukioverkoston käyttöön. Tämä loisi vahvempaa pohjaa myös korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden kehittämiselle.

Suomen Yrittäjät ry

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö