27.9.2013 klo 11:53
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämisestä (TUTKE 2)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmää (TUTKE 2) on kehitetty laajassa työ- ja elinkeinoelämäyhteistyössä. Tämän vuoropuhelun ansiosta lausunnolla oleva luonnos vastaa hyvin moniin keskeisiin ammatillisen koulutuksen kehittämishaasteisiin. Suomen Yrittäjät kannattaa luonnoksessa esitettäviä ammatillisen koulutuksen rakenteellisia muutoksia. Haluamme kuitenkin nostaa esiin joitakin tärkeitä suuntaviivoja kehittämisessä ja tehdä muutamia muutosehdotuksia yksityiskohtiin.

Ammatillisen peruskoulutuksen osaamisperusteisuuden vahvistaminen on tärkeää. Tästä syystä ECVET -pohjaiseen osaamispisteisiin perustuvaan koulutuksen mitoitukseen siirtyminen on perusteltua. Tärkeää tutkinnon osia osaamispisteiksi muutettaessa on muodostaa koko tutkinnosta tasapainoinen kokonaisuus.

Toinen ammatillisten perustukintojen osaamisperusteisuutta vahvistava seikka on nykyistä selkeämpiin tutkinnon osiin siirtyminen. Tämä jäntevöittää tutkinnon suorittamista sekä auttaa esim. työnantajaa tunnistamaan työnhakijan osittain suoritetussa tutkinnossa saavutettu osaaminen.

Kannatamme yhteisien tutkinnon osien kokoamista neljäksi kokonaisuudeksi. Näistä yhteisistä osista yksi olisi yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen. Tämä kokonaisuus sisältää pakolliset yrittäjyysopinnot.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä työssäoppimisesta. Pykälässä todetaan, että perustutkinnon tulee sisältää osaamisen hankkimista työssäoppimisena. Lain perusteella asetusta laadittaessa ei ole syytä luopua nykyisestä, vähintään 20 opintoviikon laajuisesta työssäoppimisesta. Lisäksi tulisi kirjata, että työssoppimisen tulee olla riittävällä tavalla ohjattua.

Tutkintonimikkeitä muodostettaessa on niiden oltava riittävän informatiivisia työelämän kannalta sekä vahvistettava ammatti-identiteettiä.

Esitämme Lain ammatillisesta peruskoulutuksesta 2 §:ään, Koulutuksen tarkoitus, lisättäväksi sana yrittäjyys seuraavasti: ”Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä ja tukea elinikäistä oppimista”. Yrittäjyyden merkitys työllisyydelle on hyvin keskeinen. Lähes kaikki uudet työpaikat syntyvät yrityksiin. Tästä syystä on tärkeää korostaa ammatillisen peruskoulutuksen tehtävää yrittäjyyden edistämisessä. Todettakoon, että vastaava kirjaus on hyvällä tavalla Lain ammatillisesta aikuiskoulutuksesta – luonnoksessa.

Kannatamme lain 5 §:n, Koulutuksen tavoitteet, muuttamista siten, että sana ammatinharjoittamiseen korvataan sanalla yrittäjyyteen. Tällöin tavoitteena on selkeämmin myös työnantajayrittäjyys.

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
johtaja