9.6.2015 klo 10:17
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto luonnoksesta henkilökohtaistamista koskevaksi valtioneuvoston asetukseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Osana näyttötutkintojärjestelmän kehittämistä korvataan Opetushallituksen antama henkilökohtaistamismääräys valtioneuvoston asetuksella.

Näyttötutkintojärjestelmää uudistetaan osana koko ammatillisen koulutuksen tutkintojen rakenteellista uudistamista. Esimerkiksi tutkintojen osaamisperusteisuutta on vahvistettu ja tutkintotoimikuntien tueksi on päätetty perustaa ammattisihteeristö. Parhaillaan työryhmä pohtii ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kehittämistä. Tämä kehittämistyö on välttämätöntä ammatillisen koulutuksen laadun, työelämä- ja yksilölähtöisyyden varmistamiseksi. Suomen Yrittäjät on mukana kaikissa näissä kehittämistyöryhmissä.

Tutkinnon henkilökohtaistaminen on osaamisen hankkimistavasta riippumattomien näyttötutkintojen perusta. Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräys vuodelta 2006 on antanut hyvän pohjan tutkinnon yksilöllistämiseen ja yrityskohtaistamiseen.

Koska näyttötutkintojärjestelmään liittyvä rahoitus on ohjautunut tutkintojen järjestäjille pääasiassa tutkintoon valmistavan koulutuksen kautta, on valmistava koulutus alkanut liiaksi ohjata myös henkilökohtaistamista. On henkilökohtaistettu ennemminkin valmistavaa koulutusta kuin itse tutkinnon suorittamista.

Asetusuudistuksella täsmennetään henkilökohtaistamisprosessia siten, että prosessi jakautuu aiempaa selkeämmin hakeutumisvaiheeseen ja näyttötutkinnon suorittamiseen. Mikäli tutkinnon suorittaja tarvitsee tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon täydentämistä, tutkintoon valmistava koulutus on yksi vaihtoehto. Myös tutkinnossa vaadittavan ammattiaidon täydentäminen tulee henkilökohtaistaa.

Henkilökohtaistamisasetuksessa määritellään myös henkilökohtaistamisen dokumentoinnista ja siihen liittyvästä asiakirjasta määräystä täsmällisemmin. Asiakirja antaa tutkinnon suorittajalle selkeän kuvan hänen omasta polustaan tutkintoon.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa todetaan, että ammatillisen koulutuksen rahoitusta uudistetaan tuloksellisuusperustaiseksi. Henkilökohtaistamisasetus tukee tätä tavoitetta hyvin.
Suomen Yrittäjät kannattaa henkilökohtaistamisasetusluonnoksessa nykyiseen määräykseen tehtyjä muutoksia ja täsmennyksiä.

Ystävällisesti

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Veli-Matti Lamppu
toimitusjohtaja johtaja