11.11.2014 klo 14:20
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto näyttötutkintojärjestelmän kehittämisestä

Opetusministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut laajassa sidosryhmäyhteis-työssä esityksen näyttötutkintojärjestelmää koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Näyttötutkintojärjestelmä on 20 vuoden ajan tukenut erinomaisella tavalla elinikäiseen oppimiseen perustuvaa koulutusjärjestelmää. Vahvalla aikuiskoulutuksella on keskeinen rooli yritysten ja muun työelämän suotuisaan kilpailukyvyn kehittymiseen. Korkeaan osaamiseen perustuvaa yhteiskuntapolitiikkaa on syytä edelleen pitää yllä.

Osaamisen hankkimistavasta riippumaton näyttötutkintojärjestelmä on taloudellinen ja työelämäläheinen tapa osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Järjestelmä on myös haavoittuva, koska se perustuu vahvaan työelämätahojen yhteiseen toimintaan ja luottamukseen. Näyttötutkintojärjestelmään on ajan kuluessa syntynyt paljon erilaisia, jopa ristiriitaisia käytänteitä ja ohjeistuksia. Näyttötutkintojärjestelmän uudistaminen onkin välttämätöntä sen laadun, luotettavuuden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi. Tämä uudistaminen tulee toteuttaa mahdollisimman nopeasti.

Suomen Yrittäjät kannattaa hallituksen esityksessä olevia näyttötutkintojärjestelmän uudistamisen pääperiaatteita. Esitys selkeyttää tutkintotoimikuntien tehtävää ja roolia, arviointitilannetta sekä lisää tutkinnon suorittajan oikeusturvaa. Yrittäjillä on kuitenkin jotain esityksen yksityiskohtiin meneviä huomioita ja reunaehtoja.

Uudistuksen myötä tutkintotoimikuntien määrä tulee oleellisesti vähenemään nykyisestä 154 toimikunnasta. Koska tavoitteena on vahvistaa tutkintotoimikuntien tehtävää yleisenä tutkintojenjärjestämisprosessin asiantuntijaelimen, voi määrän pienentämistä pitää perusteltuna. Toimikunnissa tulee kuitenkin edelleen säilyttää riittävä kunkin toimikunnan toimialaan kuuluvan ammatin tai ammattialan asiantuntemus. Joissain tapauksissa on perusteltua asettaa yksittäistä ammattiakin koskeva tutkintotoimikunta esimerkiksi säädeltyyn ammattiin, jossa on erityisen tärkeää varmistaa tutkinnon suorittajan ammattitaito.

Tutkintotoimikuntia asetettaessa on myös arvioitava kullekin tutkintotoimikunnalle syntyvän työn määrä (esimerkiksi tutkintojen määrä). Yksittäiselle tutkintotoimikunnalle ei saa syntyä kohtuutonta työtaakkaa toiminnasta.

6 § Näyttötutkinnon järjestäjät

Suomen Yrittäjät kannattaa lain 6 pykälän esitystä. Näyttötutkinnon järjestäjiä ei saa rajata vain opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämissopimuksen omaaviin organisaatioihin. Tutkintotoimikunnan tulee myöntää järjestämislupa, kun pykälässä asetetut edellytykset täyttyvät. Mahdollinen valtioneuvoston asetus edellytyksistä ei myöskään saa asettaa eri toimijoita epätasa-arvoiseen asemaan edellytyksiä arvioitaessa.

7 § Tutkintotoimikunnat

Tutkintotoimikunnan jäsenmäärä voidaan mielestämme laskea seitsemään. Tämä edellyttää kuitenkin tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvien tutkintojen riittävän tuntemuksen varmistamista. Tutkintotoimikuntaan tulee pykälän mukaan myös asettaa itsenäisiä ammatinharjoittajia, jos itsenäinen ammatin harjoittaminen on alalla laajuudeltaan merkittävää. Käytännössä lähes kaikkiin tutkintotoimikuntiin tulee asettaa ammatin harjoittajien edustaja, koska se on lähes kaikilla aloilla keskeinen yrittämisen muoto.

Tärkeää olisi lisätä pykälään vielä asiakohta, jonka perustella opetushallitus voi tarvittaessa osallistaa tutkintotoimikunnan tutkintojen perusteiden uudistamiseen keväällä 2014 näyttötutkintoaineistoja pohtineen työryhmän muistion mukaisesti.

Suomen Yrittäjät kannattaa 7 c pykälässä esitettyä näyttötutkintosihteeristön asettamista.

15 a § Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi

Pääsääntönä tulee olla, että arvioinnin toteuttajat edustavat työnantajia, työntekijöitä ja opetusalaa sekä tietyissä tapauksissa ammatin harjoittajia. Pykälää tai lain yksityiskohtaisia perusteluita tulee kuitenkin muuttaa siten, että yrittäjätutkintojen (yrittäjän ammattitutkinto ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto) arvioinnissa riittää työnantajan tai ammatinharjoittajan sekä opetusalan arviointiedustus.

Koska uudistuksessa korostuu arvioinnin ja tutkintotilaisuuksien laadukkuus, tulee näiden tilanteiden dokumentoinnin olla yhtenäistä ja riittävää, jotta tutkintotoimikunnat saavat luotettavaa tietoa esimerkiksi arviointia koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelyyn.

Suomen Yrittäjät esittää lisäksi, että tutkintotilaisuudessa tulee olla paikalla vähintään kaksi kolmikannan jäsentä (yhden sijaan), joista vähintään toisen tulee olla näyttötutkintomestari. Näin lisättäisiin oleellisesti tutkintotilaisuuksien laatua.

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
johtaja