16.9.2013 klo 13:31
Lausunto

Suomen yrittäjien lausunto opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ammattikorkeakoulujen rahoitus muuttuu oleellisesti. Nykyisestä opiskelija- ja tutkintomääräperusteisesta rahoituksesta siirrytään puhtaasti tuloksellisuusperusteiseen rahoitukseen. Tätä muutosta Suomen Yrittäjät pitää perusteltuna. Muutoksen toiminnanohjauksellinen vaikutus on suuri. Tästä syystä toivommekin vielä joitain muutoksia tuloksellisuusrahoituskriteereihin.

Asetuksen 15 §, 5. momentti: opiskelijapalautteet

Myös ammattikorkeakoulun toiminta- tai tehtäväalueen työ- ja elinkeinoelämän edustajilta tulisi kerätä palautetta ammattikorkeakoulun palveluiden toimivuudesta sekä toiminnan vaikuttavuudesta.

Asetuksen 15 §, 8. momentti: tutkinnon suorittaneiden työllistyminen

Ammattikorkeakoulujen asemaa uuden yrittäjyyden aikaansaamiseksi korostaisi se, että yrittäjäksi ryhtyminen nostettaisiin selkeämmin esille tuloksellisuuskriteerinä. ”Ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työntekijöiden ja yrittäjien määrä vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen.”

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 §, 4. momentti: tutkimus ja kehitystyön rahoitus

Tuloksellisuusrahoitusta ei tulisi myöntää sillä perusteella, miten hyvin ammattikorkeakoulu on kyennyt saamaan toiminnalleen ulkopuolista tk-rahoi- tusta. Tuloksellisuusrahoituksen tulisi kohdistua toiminnan vaikuttavuuteen, kuten esimerkiksi siihen, millaisia tuloksia tk-rahoituksella on saavutettu ammattikorkeakoulun toiminta- tai tehtäväalueen työ- ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Tätä vaikuttavuutta voitaisiin selvittää saman kyselyn avulla, jota käytettäisiin momenttiin viisi tekemässämme ehdotuksessa.

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
johtaja