24.8.2010 klo 10:03
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto Perusopetus 2020 muistiosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetusministeriön asetti 3.4.2009 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamiseksi. Työryhmä jätti 1.6.2010 asiasta muistion Perusopetus 2020 -yleiset valtakunnalliset tavoitteet.

Suomen Yrittäjät esittää seuraavat kannanotot muistioon:

Perusopetuksen tavoitteet

Suomen Yrittäjät on työryhmän kanssa samaa mieltä siitä, että perusopetuksen tavoitteena tulee olla vahvan yleissivistyksen turvaaminen koko väestölle niin, että sivistyksen olemus peilaa jatkuvasti yhteiskunnan
muutosta ja tulevaisuuden suomalaista yhteiskuntaa.

Sivistyksen perustaksi on otettu kansalaisen taidot, jotka vastaavat hyvin Euroopan Unionin määrittelemiä avaintaitoja. Yksi avaintaidoista on yrittäjyysvalmiudet. Kansalaistaidot on suunniteltu jäsennettäväksi viideksi
taitoryhmäksi. Yrittäjyys kuuluu taitoryhmään nimeltä ”Työskentelyn ja vuorovaikutuksen taidot”. Nämä taitoryhmät kuvaavat kaikkia oppiaineita yhdistävän osaamisen taitoja (vastaavat nykyisissä opetussuunnitelman
perusteissa olevia nk. aihekokonaisuuksia). Suomen Yrittäjät pitää perusteltuna opetuksen sitomista kansalaisen taitoihin ja niistä johdettuihin taitoryhmiin.

Perusopetuksen oppiaineet

Työryhmä esittää perusopetukseen tuotavaksi kaksi uutta oppiainetta. Nämä olisivat draama ja etiikka. Suomen Yrittäjät ei kannata esitettyjen uusien oppiaineiden lisäämistä opetukseen. Molempiin oppiaineisiin sisältyvä osaaminen on selvästi kaikkiin oppiaineisiin kuuluvia taitokokonaisuuksia. Draaman tavoitteena on selvästi lisätä esimerkiksi vuorovaikutuksen taitoja, ilmaisun taitoja, osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ja itsetuntemuksen taitoja. Nämä taidot ovat osa kaikkiin oppiaineisiin liittyvää osaamista.

Etiikka (kysymykset moraalista, oikeasta ja väärästä) kuuluu esimerkiksi itsetuntemuksen ja vastuullisuuden sekä ajattelun taitokokonaisuuksiin. Etiikkaan liittyviä kysymyksiä on luontevaa sijoittaa erityisesti uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppiaineisiin.

Oppiainekokonaisuudet

Oppiaineet on suunniteltu jaettavaksi kuuteen oppiainekokonaisuuteen. Näiden oppiainekokonaisuuksien sisällä on tarkoituksena lisätä opiskelijan mahdollisuuksia valinnaisiin opintoihin. Yksi näistä oppiaine- kokonaisuuksista on Yksilö, yritys, yrittäjämäinen toimintatapa ja yhteiskunta. Tämän kokonaisuuden sisällä olisivat historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, etiikka ja oppilaanohjaus. Tällainen oppiainekokonaisuuksiin jako on perusteltua (pl. uudet oppiaineet).

Tuntijako ja valinnaisuus

Suomen Yrittäjät kannattaa työryhmän ehdotusta perusopetuksen aikaisen vähimmäistuntimäärän nostamisesta. Kannatamme myös A1-kielen opintojen aikaistamista alkamaan viimeistään 2. vuosiluokalla.

Pidämme tärkeänä, että oppilaanohjauksen tuntimäärää lisätään. Osa ammatillisen koulutuksen kohtaanto-ongelmasta voidaan ratkaista oppilaanohjauksen keinoin.

Tärkeää on myös kädentaitoaineiden tuntimäärän lisääminen. Merkittävä osa työvoiman kysynnästä kohdistuu ammattiosaajiin.

Etiikan ja draaman opetukseen käytettäväksi suunnitellut tunnit ehdotamme sijoitettavaksi oppilaanohjaukseen sekä käsityön, kuvaamataiteen ja musiikin opetukseen. Ehdotamme myös, että taide- ja käsityö-oppiainekokonaisuuteen suunniteltu valinnaisten opintojen määrä säilyy yhteensä vähintään kuutena vuosiviikkotuntina.

Lausunnon keskeinen sisältö

• Yrittäjyys (myönteinen asenne yrittäjyyteen, hyvät tiedot yrittäjyydestä ja yrittäjäosaaminen) sekä yrittäjämäinen toimintatapa on keskeinen kansalaisen taito. Yrittäjyys tulee sisällyttää jatkossakin kaikkiin oppiaineisiin läpäisyperiaatteella.
• Draamaa ja etiikkaa ei tule ottaa omiksi oppiaineikseen
• A1 –kieli alkamaa toiselta vuosiluokalta
• Opinto-ohjauksen tuntimäärää lisättävä
• Kädentaitoaineiden tuntimäärää lisättävä ja suunniteltu valinnaisuus toteutettava

Suomen Yrittäjät ry

Martti Pallari
johtaja