26.1.2011 klo 09:33
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto selvityshenkilöiden raporttiin ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ammattikorkeakoulut ovat kasvaneet noin 15 vuodessa opiskelijamäärältään yliopistojen suuruiseksi korkeakoulujärjestelmän osaksi. Nyt ammattikorkeakouluja on yhteensä 25 ja niillä on noin 160 toimipistettä.
Tältä osin ammattikorkeakouluverkosto on yliopistoja kattavampi.

Ammattikorkeakoulujen keskeinen tehtävä on tarjota aluekehitystä tukevia työelämälähtöisiä palveluita. On tärkeää, että yritykset voivat saada ammattikorkeakoulupalveluita riittävän läheltä. Ammattikorkeakoulujen kasvu on kuitenkin ollut osin hallitsematonta. Tämä näkyy erityisesti ammattikorkeakoulujen toimipisteiden suurena määränä. Myös hallinnollinen organisoituminen on kirjavaa ja koulutustarjonta alueellisiin väestömääriin nähden joillakin alueilla ylimitoitettua. Ammattikorkeakoulujen tuottamien palveluiden laadun ja vaikuttavuuden
lisäämiseksi ja riittävien alueellisten korkeakoulupalveluiden turvaamiseksi on ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen perusteltua.

Nykykäytännössä kuntien osuus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta on noin 52 % ja valtion osuus noin 48 %. Suomen Yrittäjät kannattaa selvityshenkilöiden ehdotusta, että ammattikorkeakoulujen rahoitus tulisi jatkossa vain valtiolta. Kuntien tulee kuitenkin vastata omistamiensa ammattikorkeakoulujen infrastruktuurin, kuten kiinteistöjen ylläpidosta. Valtiosta ei myöskään saa tulla ammattikorkeakouluille ”pankkikonttori” vaan taloudellinen vastuu toiminnasta tulee olla ammattikorkeakouluilla itsellään. Tämä tulee tarkoittamaan esim. sitä, että päätökset ammattikorkeakoulujen toimipisteiden määrästä tulee kyetä jatkossakin tekemään alueellisesti ja paikallisesti.

Kustannusperusteisesta rahoituksesta tulisi luopua, koska se ei riittävästi kannusta ammattikorkeakouluja taloudellisesti tehokkaaseen toimintatapaan. Rahoituksen tulisi perustua toiminnan tuloksellisuuteen.
Tuloksellisuusrahoituksessa tulisi nykyistä enemmän huomioida ammattikorkeakouluille asetettu aluekehitystehtävä sekä t&k&i –tehtävä. Tuloksellisuusrahoitusta tulisi myös kehittää niin, että siinä huomioitaisiin myös tutkinnon jälkeinen työllistyminen ja selvitysmiesten esityksen lisäksi erityisesti yrittäjäksi ryhtyminen.

Ammattikorkeakoulujen toimilupia on myönnetty kunnille, kuntayhtymille, yhteisöille ja säätiöille. Tämä on aiheuttanut hallinnollista kirjavuutta. Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotusta, jossa ammattikorkeakouluista muodostetaan osakeyhtiöitä. Osakeyhtiömuotoisten ammattikorkea- koulujen tulisi kuitenkin toteuttaa vain niille laissa asetettuja tehtäviä. Ammattikorkeakoulujen ei siten tule esim. harjoittaa yrityksiin nähden kilpailevaa liiketoimintaa. Tavoitteena on, etteivät ammattikorkeakoulut toiminnallaan aiheuta kilpailuvääristymiä.

Selvitysmiehet esittävät kokeiltavaksi palvelusetelijärjestelmää, jonka avulla helpotettaisiin pk-yritysten mahdollisuutta saada t&k&i -palveluja. Tällaisen kokeilun käynnistäminen on kannatettavaa. Palvelusetelin myöntäminen ei kuitenkaan saa olla satunnaista, kuten selvitysmiehet esittävät. Palveluseteleiden tulee olla tasavertaisesti kaikkien yrittäjien saatavilla, jos kriteerit täyttyvät. Myöntämisperusteiden tulee olla kriteereiltään selkeitä.

Suomen Yrittäjät ry

Martti Pallari
johtaja

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö