22.11.2011 klo 09:55
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto sora-lainsäädännön aiheuttamista muutoksista ammatillisten tutkintojen perusteissa

Opetushallitus

Niin sanotulla sora-lainsäädännöllä tarkoitetaan uutta lainsäädäntöä, joka koskee mm. opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä päihdetestausta ja kurinpitoa. Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa ammatillisten perustutkintojen, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteita koskevista määräysten muutoksista koskien em. asioita. Säädösten tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä. Säädösten on ajateltu tulevan voimaan 1.1.2012.

Suomen Yrittäjät kannattaa pääpiirteittäin tehtyä ehdotusta ammatilliseen koulutukseen, ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja niistä annettuihin asetuksiin tehtävistä muutoksista. On tärkeää, että jo koulutuksen hakuvaiheessa sekä hakijalla että koulutuksen järjestäjällä on selkeä tieto esim. opiskelijaksi ottamisen esteistä ja opiskeluoikeuden peruuttamisen perusteista. Tämä lisää osapuolten oikeusturvaa ja ennalta ehkäisee väärien valintojen tai konfliktitilanteiden syntymistä.

Haluamme kuitenkin tuoda esille seuraavia näkökulmia opetussuunnitelmia koskeviin muutosehdotuksiin.

Opetussuunnitelman yhteinen osa 2.1.1

Suomen Yrittäjien mielestä ei riitä suunnitelma siitä, miten tiedotetaan työssäoppimisen yhteydessä tilanteista, joissa opiskelijan itsensä, muiden opiskelijoiden, työssäoppimispaikan henkilöstön ja asiak-kaiden turvallisuus on uhattuna.

Koulutuksen järjestäjälle tulee asettaa velvollisuus estää sellaisen työssäoppimissuhteen tai muun työpaikalla tapahtuvan oppimistilanteen syntyminen, jossa arvioidaan olevan potentiaalinen mahdollisuus em. uhkien syntymiselle.

Lisäksi työssäoppimisesta vastuussa olevalle työpaikan edustajalla tulee olla riittävä tieto ennen työssäoppimisjaksoa opiskelijan terveydestä, mahdollisesta päihderiippuvuudesta tai muusta työturvallisuuteen liittyvästä seikasta.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset näyttötutkinnoissa 3.8.1
Luonnoksessa todetaan, että opiskelijan sairaus tai vammautuminen ei saa keskeyttää opiskelijan näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan, mikäli sairaus tai vamma oleellisesti heikentää mahdollisuutta selvitä valmistavasta koulutuksesta ja/tai tutkinnon suorittamisesta sekä ammatissa toimimisesta, tulee koulutuksen järjestäjällä olla velvollisuus keskustella opiskelijan kanssa koulutuksen jatkamisen edellytyksistä. Koulutusta tulee voida kuitenkin jatkaa perustelluista syistä.

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö