30.5.2012 klo 08:27
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto Työpaikkaohjaajan ja työpaikkakouluttajan koulutusohjelman perusteisiin

Opetushallitus

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Yhä useammin työntekijöiden lisä- tai täydennyskoulutus tapahtuu omalla työpaikalla työn ohessa ja omaa työtä kehittäen. Lisäksi lähes kaikkeen koulutukseen, peruskoulun työelämään tutustumisjaksoista aina korkeakoulujen työharjoitteluun, kuuluu työpaikalla oppimista.

On tärkeää, että sekä yrittäjien että työntekijöiden tietoisuutta erilaisesta työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta lisätään ja että heille annetaan mahdollisuus lisätä osaamista työpaikalla tapahtuvassa ohjaamisessa. Tärkeää on tukea ja resursoida pienyrityksiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamiseen. Pienyritykset edustavat 93 % yrityksistä ja ilman niiden kykyä olla mukana työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisessa, ei pystytä vastaamaan kaikkiin tarpeisiin ja myös työllistyminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta jää näin ollen hyödyntämättä.

Opetushallitus on laatinut luonnoksen Työpaikkaohjaajan ja työpaikkakouluttajan koulutusohjelman perusteiksi. Suomen Yrittäjät haluaa tuoda esille luonnoksesta seuraavia näkökulmia:

Luonnos kattaa vain suppean osan koulutusjärjestelmästä

Nykyinen luonnos käsittelee vain ammatillisen toisen asteen koulututusta. Yrityksen näkökulmasta työpaikalla tapahtuva ohjaaminen on kokonaisuus. Tästä syystä koulutuksessa tulisikin antaa yleisellä tasolla kuva erityyppisestä ja eri koulutusasteilla tapahtuvasta työpaikalla oppimisesta.

Työpaikkaohjaaja ei ole ammatti

Yrityksissä työpaikkaohjaaja, yrittäjä tai työntekijä tekee ohjausta oman varsinaisen ammattityönsä ohella. Tähän ohjaukseen käytetään usein huomattavan paljon taloudellisia ja ajallisia resursseja. Luonnos ammatillistaa työpaikkaohjaajan työn. Perusteissa mennään hyvin syvälle arvioinnin ja ohjauksen ammattitaitoon. Terminologiassa käytetään esim. käsitettä ”ammattitaitovaatimukset”. Työpaikkaohjauksen tulee perustua vapaaehtoisuuteen eikä sille voida asettaa liiallisia ammattitaito- vaatimuksia.

Työpaikkaohjaajalta vaadittava osaamistaso on ylimitoitettu

Koulutusohjelman perusteet ovat laajuudeltaan 5 op. Tämä opintopistemäärä ei ole suhteessa perusteissa vaadittavaan osaamistasoon. Osaamissisällöt ovat huomattavasti 5 op:ta laajemmat. Lisäksi työpaikkaohjaajalta odotetaan sellaista osaamista, jota ei voi häneltä eikä työpaikalta vaatia. Esim. ”Työpaikkaohjaaja suunnittelussa tuo esiin ammattiosaamisen näyttöjen tai tutkintotilaisuuksien toteuttamis- mahdollisuudet työpaikalla siten, että ottaa huomioon erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden, maahanmuuttajaopiskelijoiden sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmiä edustavien sekä SORA-lainsäädännön piiriin kuuluvien opiskelijoiden tarpeet”.

Työpaikkaohjaajakoulutus ei saa olla pakollista

Koulutuksenjärjestäjien sekä opetushallinnon tulee eri tavoin tukea ja kannustaa yrityksiä olemaan mukana työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisessa sen eri muodoissa. Tärkeää onkin tarjota yrityksille niiden toiminta ja resurssit huomioon ottava tapa olla mukana osaamisen kehittämisessä. Työpaikkaohjaajan koulutus ja perehdytys tulee voida toteuttaa monin erilaisin, joustavin tavoin. Työpaikkaohjaajalta eikä yritykseltä ei voida vaatia luonnoksessa esitetyn koulutusohjelman suorittamista, jotta henkilö tai yritys voi olla mukana tukemassa ammatillisen osaamisen kehittymistä.

Suomen Yrittäjät

Martti Pallari
johtaja

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö