12.10.2009 klo 14:21
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen opetusministeriön hallinnonalan osalta

Eduskunta, VaV/Sitj

Opetusministeriön hallinnonalan keskeisenä tavoitteena on koulutukseen liittyvän toiminnan niin määrällinen kuin laadullinenkin tehostaminen. Sekä koulutus- että viranomaistoiminnan suoritteita pyritään lisäämään. Lisäksi kaikilla koulutusasteilla panostetaan kehittämistoimintaan. Tästä esimerkkinä on Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistamiseen tähtäävä toiminta (AKKU).

Opetusministeriön hallinnonalan koulutukseen suunnattavia määrärahoja lisätään maltillisesti talouden taantumasta huolimatta. Nämä toiminnan tehostamispyrkimykset sekä toiminnan taloudellisten edellytysten ylläpitäminen ja lisääminen ovat oikeita linjauksia. Ne lisäävät yhteiskunnassa käytettävissä olevaa henkistä pääomaa ja tukevat hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämistä. Osaaminen luo pohjaa myös taloudelliselle hyvinvoinnille ja yrittäjyydelle.

Suomen Yrittäjät haluaa nostaa hallituksen esityksestä seuraavia seikkoja:

• Ammatillisen peruskoulutuksen paikkamäärää on lisätty viime vuosina. Osa nuorista on kuitenkin edelleen jäänyt ilman opintopaikkaa. On tärkeää, että kaikille nuorille voidaan tarjota toisen asteen koulutuspaikka. Ehdotammekin, että aiempaa suurempi osa aikuisille opetussuunnitelmaperusteisesti suunnatuista koulutuspaikoista siirretään nuorten koulutukseen. Aikuisopiskelijat ohjataan pääsääntöisesti näyttöperusteiseen aikuiskoulutukseen. Myös nk. ammattistarttipaikkojen riittävyys tulee varmistaa.

• Opetushallituksen keskeinen tehtävä on opetussuunnitelmien perusteiden kehittäminen ja uudistaminen ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi Opetushallitukselle kuuluu mm. tutkinto- ja koulutustoimikuntiin liittyvä ohjaus, kehittäminen ja tuki.

Näiden tehtävien hoitamisella on suora yhteys koulutuksen työelämäyhteyden toimivuuteen. Opetushallituksen resurssit em. tehtävien hoitamiseen tulee varmistaa.

• Työpaikalla tapahtuvan oppimisen rahoittamiseen ja kehittämiseen on usean vuoden ajan suunnattu 3 026 000 euron rahoitus. Yritykset hoitavat merkittävän osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Erityisesti pienyrityksille tästä toiminnasta syntyy taloudellisia menetyksiä, joita tulisi kompensoida. Yrityksissä tapahtuvaan työpaikalla oppimisen tukemiseen em. määräraha ei kuitenkaan suuntaudu. Esitämme, että sekä työssoppimiseen että oppisopimuskoulutukseen liittyvät koulutuskorvaukset nostetaan yrittäjien näkökulmasta ohjauksesta aiheutuneita kustannuksia vastaavalle tasolle. Esitämme lisäksi, että em. rahoitusta koskevaan budjettikirjaukseen lisätään velvoite rahoituksen käyttämisestä yrityksille työssäoppimisesta syntyneiden kustannusten kattamiseen.

• Talousarviossa esitetään enintään 8 350 000 euron määrärahaa työelämän palvelutoiminnan ja koulutuksen laadun kehittämiseen sekä muutamaan muuhun kohteeseen.

Lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta lisättiin vuonna 2005 (9.12.2005/1013) työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta, joka säädöksen mukaan kohdistuu erityisesti pienyrityksiin. Tämän nk. TYKE -tehtävän avulla on onnistuneesti kehitetty jo useita satoja kysyntä- ja palvelulähtöisiä malleja yritysten kehittämistarpeiden tyydyttämiseksi aikuiskoulutuksen keinoin. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tämä TYKE -tehtävä korostuu yrityskeskeisenä tapana toteuttaa aikuiskoulutusta. Suomen Yrittäjät esittää, että talousarviossa tälle momentille esitetystä määrärahasta suunnataan vähintään 7000 000 euroa (vuonna 2009 summa oli noin 5,5 milj. euroa) pienyrityksiin kohdistuvaan työelämän palvelutoiminnan kehittämiseen.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Martti Pallari
johtaja

Veli-Matti Lamppu
koulutusasiamies