21.5.2014 klo 09:00
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän raporttiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on valmistella hallitusohjelman mukaisesti päivähoitoa koskevat säädösehdotukset ja arvioida esitysten taloudelliset ja yhteiskunnalliset sekä muut vaikutukset. Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 7.12.2012 työryhmän uudistamaan päivähoitoa koskevia säädöksiä. Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän asettamisen taustalla ovat hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma, joiden mukaan säädetään laki varhaiskasvatuksesta. Työryhmä julkisti raportin 21.3.2014.

Varhaiskasvatuslailla tulee ensisijaisesti säätää varhaiskasvatuksen tavoitteista ja peruslähtökohdista. Varsinaisen toiminnan yksityiskohtaiseen sisältöön ja järjestämiseen liittyvät seikat ovat kuntien päätettävissä olevia asioita. Suomen Yrittäjät pitää työryhmän tuottamaa raporttia keskeneräisenä. Kuten raportin tiivistelmässä todetaan, työryhmän esitys ei muodoltaan ja laajuudeltaan täytä hallituksen esitykselle asetettuja vaatimuksia. Esitys ei sisällä pykälämuotoisia esityksiä mm. yksityistä palvelun tuottamista koskevista asioista.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että yksityisen varhaiskasvatustoiminnan erityispiirteet ja menestymismahdollisuudet huomioidaan pykälämuotoista esitystä laadittaessa.

Varhaiskasvatuksen rakennetta ei tule muuttaa siten, että se jäykistää nykyisiä toimintamalleja. Liian tiukat säädökset tilojen ja henkilöstön mitoituksesta ja kelpoisuusvaatimuksista rajaavat yksityistä palveluntarjontaa ja kuormittavat entisestään kuntataloutta. Tarpeettoman tiukalla lainsäädännöllä kulu- ja kustannusrakenne kohoaa yrityksissä kestämättömäksi. Uudessa varhaiskasvatuslaissa henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia, pätevyyksiä ja tilapäisiä poikkeamia henkilöstömitoituksessa tulisi pikemminkin väljentää kuin luoda jäykkiä rakenteita lainsäädännöllisin keinoin.

Suomen Yrittäjät korostaa, että tarkasti säädellyn toimintatavan sijaan varhaiskasvatustoiminnan tulee mahdollistaa perheiden sujuva arki lapsen kasvua ja kehitystä tukien. Yksityinen palveluntarjonta lisää perheiden valinnanvapautta.
Erityiskasvatuksen osalta kunnan vastuu tulee kohdistua tasavertaisesti myös yrittäjille. Suomen Yrittäjät toteaa, että yrityksillä tulee olla oikeus saada saman kunnan lapsille tasavertainen varhaiserityisopetuksen tuki kuin kunnallisellakin puolella ilman lisäkustannuksia.

On hallinnollisesti epätervettä, että kunta voi tällä hetkellä toimia sekä palvelun tuottajana että yksityisten palveluntuottajien valvojana. Lainsäädäntöuudistuksessa tulisikin kiinnittää tähän huomiota ja asettaa tavoitteeksi kuntien saaminen samalle viivalle yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Hyvä lainsäädäntötyö edellyttää, että valmistelu tapahtuu avoimesti ja että uuden lain taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset arvioidaan niin kansalaisten kuin palveluntuottajienkin näkökulmasta. Yksityinen palvelutuotanto on myös päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa merkittävä ja tulevaisuudessa laajeneva toimiala. Pidämme välttämättömänä, että tässä tärkeässä työssä kuullaan painokkaasti niitä tahoja, jotka palveluita tuottavat ja jotka toimivat alan työnantajina.

Suomen Yrittäjät

Mika Tuuliainen
koulutusasioiden päällikkö