17.11.2014 klo 12:28
Lausunto

Suomen Yrittäjien täydentävät näkemykset EVA:n keskustelualoitteesta osinkoverotuksen muuttamiseksi

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

Tiivistelmä

Suomen Yrittäjät ei kannata EVA:n keskustelualoitetta uudeksi osinko- ja pääomaverojärjestelmäksi. Mallin erityinen heikkous on osinkoverotuksen yrittäjähuojennuksen poistaminen, mikä aiheuttaa omistajayrittäjien verotuksen merkittävän kiristymisen. Tämä aiheuttaa yrittäjien riskinottohalun, ja työllistämismotivaation heikkenemisen.

Mielestämme on välttämätöntä, että osinkoverotukseen liittyy kannusta-vuutta, jotta yrittäjyyden positiiviset vaikutukset — kuten työllistäminen ja taloudellinen toimeliaisuus – saadaan kansantaloutemme käyttöön.

Esitetyssä mallissa pieniä osinkoja saavien verotus kiristyisi, ja suuria saavien kevenisi. Lisäksi malli kasvattaisi liikehdintää ansiotulojen muuntamiseksi pääomatuloiksi.

Tausta

Esitetyssä mallissa osinko olisi sitä saavalle luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle aina puoliksi veronalaista pääomatuloa. Perustamme kielteisen kantamme ehdotukseen seuraaviin seikkoihin:

  • Jos verotusta halutaan kehittää, on huomioitava seikat, jotka vaikuttavat yrittäjyyden kannustavuuteen ja sitä kautta työllistämiseen ja kasvuun. Taloustieteen kulmakivi on, että riskin kasvaessa myös tuottovaateen tulee kasvaa. Yrittäjyyteen liittyvästä riskistä on hyväksytty kannustimeksi kevyempi osinkojen verotus tiettyyn määrään saakka silloin kun jakavassa yrityksessä on varoja.
  • Nykyinen osinkoverotus on vahvistanut pk-yritysten taseita. Omaa pääomaa tarvitaan, jotta yritykset pystyvät investoimaan ja selviytymään suhdannevaihteluista. Jos ne eivät kestä, häviää taloudesta merkittävä määrä työpaikkoja ja verokertymiä.
  • Seuraavasta käy ilmi, kuinka yritysten oma pääoma on sietänyt pitkittynyttä talouden taantumaa. Ilman osinkoverotuksen kannustinta uskomme omien pääomien heikentyvän. (Lähde: toimialaonline.fi)

  • Väitettä, että nykyinen osinkoverotus johtaisi tarpeettomiin ja tehottomiin investointeihin, ei ole kyetty osoittamaan millään luotettavilla arvioilla. Päinvastoin, sijoitetun pääoman tuottoprosentti kehittyi pk-yrityksissä vuosina 2005 – 2010 eli nykyjärjestelmän alkuvuosina n. 12%:sta 18 – 20%:iin. Pk-yritysten toiminta on siten terveellä pohjalla.
  • Yrittäjä laskee yrityksen veron kohdistuvan itseensä. Toisin ajattelee pörssinoteerattujen osakkeiden omistaja, joka ei katso yrityksen maksaman veron rasittavan osinkoaan.
  • Yrittäjät luottavat verojärjestelmäämme, missä yritykseen jäte-tystä ja siellä investoidusta eurosta palkitaan. On syytä pohtia tarkoin, onko nyt tarvetta radikaalille osinkoverouudistukselle, kun nykyinen malli on ollut käytössä alle vuoden. Yrittäjät kai-paavat vakautta verotukseen jatkuvien muutosten sijaan. Järjestelmän romuttaminen heikentää yrittäjien taloudellisen aseman lisäksi uskoa osinkoverotuksemme ennustettavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen.
  • Esitetty malli tekee houkuttelevaksi pyrkiä muuntamaan ansiotuloja pääomatuloiksi. Jos samaan verotukselliseen lopputulokseen pääsee kanavoimalla muunkinlaiset tulot kuin yritystoiminnasta saadut osakeyhtiöön, yrittäjät kokevat yhteiskunnan arvostuksen ja kannustuksen puuttuvan.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät
veroasiantuntija Satu Grekin, p. 050 550 3488, satu.grekin@yrittajat.fi

Liite:
Suomen Yrittäjien tiedote 5.11.2014: ”Elinkeinoelämän valtuuskunnan osinkoveroehdotus söisi pienyritysten verokannusteen”