21.3.2013 klo 10:17
Lausunto

Talousvaliokunnan kuuleminen aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutuksesta (VNS 1/2013)

Eduskunta
Talousvaliokunta

Arvioita aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutuksesta

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutuksesta.

Suomen Yrittäjillä on 116 000 jäsentä. Suomen Yrittäjät ovat edustautuneet alueellisesti –ja paikallisesti hyvin kattavasti 21 aluejärjestön alueelle ja yli 400 paikallisyhdistyksen kautta.

Suomen Yrittäjien piirissä ei ole tehty systemaattista seurantaa tai tutkimusta aluehallinnon uudistuksesta tai toimeenpanon vaikutuksista yritysten toimintaan. SY:n muutamien aluejärjestöjen alueilla on tehty kyselytutkimuksia aluehallintouudistuksesta maakunnallisten talousennustekyselyiden yhteydessä, joiden tietoihin jäljempänä tukeudutaan.

2007 käynnistynyttä aluehallinnon uudistamis- ja kehittämishanketta, jossa pyritään kokoamaan aluehallintoa, kehittämis, valvonta -ja lupatehtäviä yhteen voi pitää suurena ja erittäin haasteellisena hankkeena.

Syntyneiden kuuden Aluehallintoviranomaisten (AVI), 15 Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksien (ELY) ja 18 maakuntien alueella jakaantuvat tehtävät ja palveluiden tuottaminen on synnyttänyt ongelmia. Tämän kokonaisuuden ohjaaminen on monimutkainen kokonaisuus, joka on synnyttänyt kritiikkiä.

Yleisarvio aluehallinnon uudistuksesta on varovaisen myönteinen yrittäjien keskuudessa. Yrittäjien ja yrityksien näkökulmasta on positiivista, että aiemmin eri tahoilla toimivat viranomaiset ovat nyt pääsääntöisesti yhdessä kokonaisuudessa ja käyvät jatkuvaa vuoropuhelua keskenään.

Elinkeinoelämän kannalta keskeistä on elinkeinotoiminnan kehittäminen, liikenteen- ja ympäristöviranomaisten toiminta. Yritysten näkökulmasta on positiivista, että nämä elinkeinoihin keskeiset vaikuttavat viranomaiset toimivat yhteistyössä ja voivat pitkällä aikavälillä tuottaa yhtenäisiä käytäntöjä ja toimia, joilla yrityksiä ja elinkeinoelämän toimintaa voidaan kehittää.

Arvostelua yrittäjien keskuudessa syntyy lähinnä asioiden käsittelyjen byrokraattisuudesta ja siitä, että asioiden käsittely sekä päätöksien tekemiseen menee liian kauan aikaa.

Yrittäjien arvioissa nousee esille myös toive, että Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen yksikköjen välillä tulisi olla entistä enemmän vuoropuhelua, koordinaatiota ja yhteistyötä asioiden valmistelussa. Aluehallintouudistuksella on luotu pohja sille, että elinkeinotoiminnan kannalta keskeiset toimijat valmistelevat asioita rakentavassa yhteistyössä.

Yritysten ja yrittäjien suurin kritiikki kohdistuu ELY– keskusten osalta ympäristöpuolen toimintaan. Ympäristöhallinnon osalta koetaan, että asioiden käsittely ja lupaprosessien eteneminen on hidasta. Yritykset myös kokevat, että maan eri osissa on erilaisia käytäntöjä ja päätöksenteon perusteet eivät ole yhdenvertaisia.

Jatkossa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että maakuntien ja alueiden kehittämisestä vastaavat tahot, maakuntien liitot, kunnat ja ELY- keskukset laativat yhden yhteisen strategialinjauksen, joka ohjaa koko maakunnan kehittämistä.

Selonteossa on esitetty, että osassa tehtäviä toimivalta muuttuu valtakunnalliseksi. Joidenkin hallinnollisten tehtävien ja erikoisosaamista vaatien tehtävien kokoaminen joidenkin AVI:en ja ELY- keskusten vastuulle on perusteltua ja järkevää resurssien käyttöä.

Rauno Saaren esitys yhdistää tulevaisuudessa Aluehallintoviranomaiset ja ELY- keskukset valtion alueellisiksi kehittämis-, lupa–ja valvontaviranomaisiksi on kannatettava ehdotus. Tällä järjestelyllä koottaisiin hallintoa, valvontaa -ja kehittämistehtäviä yhteen, joka edelleen voisi synnyttää synergiaetuja alueiden ja maakuntien kehittämiseen.

Yritysten ja yrittäjien yksi kritiikki kohdistui asioiden pitkiin käsittelyaikoihin ja koordinoimattomuuteen. Tässä yhteydessä esitys päätoimisen ELY– keskuksen johtajan virasta on perusteltu. Päätoiminen ELY- keskuksen ylijohtaja toisi asioihin selkeämpää koordinaatiota ja myös johtaminen selkiytyisi.

Suomen Yrittäjät

Kari Jääskeläinen
elinkeinoasioiden päällikkö