11.5.2010 klo 14:22
Lausunto

Tekijänoikeustoimikunnan mietintö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Lausumme kohteliaimmin seuraavaa:

Tekijänoikeus on perinteisesti hahmotettu kirjailijan, taiteilijan, säveltäjän ja muun luovan ihmisen oikeudeksi teokseensa. Kuitenkin muun muassa digitalisoitumisen ja uusien liiketoimintamallien kehittymisen myötä perinteisen tekijänoikeuden rinnalle on syntynyt eräänlainen ”teollinen tekijänoikeus”, jossa tekijänoikeus merkitsee investointien suojaa osana laajempaa immateriaalioikeuksien kenttää ja muita varallisuusoikeuksia.

Toteamme, että tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet ovat yritysten liiketoiminnalle yhä merkittävämpiä. Tekijänoikeutta ei voi eikä pidä tarkastella erillisenä oikeudellisena ilmiönä, vaan se tulee ymmärtää muiden immateriaalioikeuksien tavoin osana varallisuusoikeutta. Kyse on oikeuksista, joita hyödynnetään laajasti taloudellisessa toiminnassa, joka puolestaan perustuu vahvasti yrittäjyyteen ja kykyyn työllistää. Tekijänoikeuslainsäädännön tulee osaltaan tukea liiketoiminnan kehittymistä, työllistämistä ja innovaatioiden syntymistä. Tästä seuraa, ettei tekijänoikeussääntely voi peruslähtökohdiltaan poiketa muita varallisuusoikeuksia koskevasta sääntelystä.

Aineettomien oikeuksien kasvanut merkitys liiketoiminnalle ei kuitenkaan ole heijastunut tekijänoikeudelliseen sääntelyyn, vaan edelleen tekijänoikeuden kehittämistä koskevat keskustelut painottuvat pääosin kulttuurillisiin seikkoihin liiketoiminta-aspektin jäädessä vähemmälle huomiolle. Tulisi havaita, ettei liiketoimintanäkökulman esille tuominen murenna tekijänoikeuden kulttuuriperusteista lähtökohtaa. Mahdollista voisi olla sekin, että lainsäädäntöä tietoisesti eriytettäisiin yhtäältä kulttuuritekijänoikeuteen ja toisaalta teolliseen tekijänoikeuteen. Selvää kuitenkin on, että tekijänoikeuden ja sitä koskevan sääntelyn on kyettävä mukautumaan ympäröivän yhteiskunnan ja taloudellisen toiminnan muutoksiin.

Näkemyksemme on, että tekijänoikeuslainsäädäntöä tulisi kehittää yleisen varallisuusoikeuden periaatteista lähtien. Tällöin keskeisiä lähtökohtia ovat sopimusvapauden ohella varallisuusoikeuksien lähtökohtainen luovutuskelpoisuus ja -vapaus. Kansallinen IPR-strategia ja sen tueksi valmisteltu raportti (IPR tehokkaaseen käyttöön, TEM 37/2008) antavat hyvän perustan myös tekijänoikeutta koskevan sääntelyn uudistamiselle. Tämä tarkoittaa tekijänoikeuslain kehittämistä muun muassa niin, että oikeudellinen epävarmuus oikeuksien siirtotilanteissa vähenee.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö