16.4.2002 klo 15:14
Lausunto

Tiedustelu seura- ja harrastuseläintoimintaan mahdollisesti liittyvistä kaupallisista ongelmista: tiedustelu 445/00/2002

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:tä esittämään näkemyksensä tiedustelussa mainittuihin kysymyksiin. Suomen Yrittäjien jäsenenä on vajaat 200 sellaista yritystä, jotka edustavat lemmikkieläinkauppaa, kenneleitä, ratsastustoimintaa ja koirakouluja. Suomen Yrittäjät esittää seuraavat vastaukset:

1. Voidaanko voimassa olevaa eläinten kauppaa ja eläimiin kohdistuvia kaupallisia palveluja koskevaa lainsäädäntöä pitää yleisesti ottaen riittävänä ja toimivana

Suomen Yrittäjät pitää voimassa olevaa lainsäädäntöä, jota sovelletaan eläinten kauppaan ja eläimiin kohdistuviin kaupallisiin palveluihin, riittävänä.

2. Mitä mahdollisia puutteita, epäselvyyksiä tai muita ongelmia nykyisten säännösten käytännön soveltamisessa on tullut ilmi

Tietojemme mukaan kuluttajansuojalain näyttö- ja todistustaakkaa koskevat säännökset ovat aiheuttaneet ongelmallisia tulkintatilanteita. Lisäksi alalla noudatettavat epäyhtenäiset käytännöt ovat aiheuttaneet ongelmallisia tilanteita. Tämän vuoksi olisi suotavaa, että itsesääntelykeinoin luotaisiin toimialakohtaisia käytännesääntöjä ohjeellisesta vähimmäistasosta.

3. Voidaanko mahdollisia ongelmia poistaa lainsäädännön sijasta itsesääntelykeinoin, esimerkiksi laatimalla alakohtaisia vakioehtosopimusehtoja, suosituksia tai käytännesääntöjä joko järjestöjen toimin tai järjestöjen ja viranomaisten yhteistyönä

Mahdollisia ongelmia tulisi ensisijaisesti poistaa itsesääntelykeinoin laatimalla toimialakohtaisia suosituksia tai käytännesääntöjä. Nämä tulisi laatia elinkeinonharjoittajien, järjestöjen ja viranomaisten välisenä yhteistyönä siten, että yritystoiminnan, kuluttajansuojan ja eläinsuojelun riittävä asiantuntemus on käytössä valmistelutyössä.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Tytti Peltonen
lainopillinen asiamies