16.4.2002 klo 15:09
Lausunto

Tienvarsimainonnan käsikirja: lausuntopyyntö 156/2002/20/1

Tiehallinto

Tiehallinto on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa Tienvarsimainonnan käsikirjasta, joka on laadittu tiehallinnon, ympäristöministeriön ja Suomen kuntaliiton tekemän selvitystyön perustella.

Suomen Yrittäjät pitää tienvarsimainontaan liittyvien ongelmien selvittämiseksi tehtyä selvitystä ja Tienvarsimainonnan käsikirjan laatimista tarpeellisena. Tienvarsimainontaa käyttävät yritykset pitävät nykyistä käytäntöä vaikeaselkoisena ja liian vaihtelevana. Käytännössä ongelmia aiheuttaa muun muassa mainontaa koskevan lainsäädännön hajanaisuus, epäyhtenäinen lainsäädännön tulkinta ja puutteellinen tiedottaminen. Kuten selvityksessäkin todetaan viranomaisten toiminta ja tienvarsimainontaa koskevien säännösten tulkinta ja käytäntö on nykyisin varsin kirjavaa. Käsikirjassa olevat viranomaisille tarkoitetut lainsäädännön tulkintaohjeet ja menettelytapaohjeet palvelevat myös yrityksiä.

Näkemyksemme mukaan yritysten toimintamahdollisuuksia parantaisi erityisesti se, että otettaisiin käyttöön niin sanottu yhden luukun periaate, jolloin toimivaltainen viranomainen olisi joko tiehallinto tai ympäristöhallinto. Nykyisin ongelmia aiheuttaa se, että tienvarsimainontaan liittyviä asioita käsittelevät useat eri viranomaiset, joiden toimivaltasuhteet eivät ole riittävän selkeitä.

Suomen Yrittäjät haluaa myös kiinnittää huomiota harvaan asuttujen alueiden yritysten mahdollisuuksiin mainostaa toimintaansa, sillä tienvarsimainonta on usein elinehto syrjäseuduilla toimiville yrityksille. Vaikka luonnonsuojelulaissa annetaan paikalliselle ympäristökeskukselle mahdollisuus myöntää poikkeuslupa kaupallisesta mainontakiellosta haja-asutusalueilla, on poikkeuslupien myöntäminen käytännössä ollut suhteellisen harvinaista ja käytäntö vaihtelevaa. Pidämmekin hyvänä sitä, että käsikirjan sivulla 34 annetaan viranomaisille tulkintaohjeet poikkeusluvan myöntämiselle asemakaava-alueen ulkopuolella. Olisi kuitenkin toivottavaa, että työryhmä ehdottaisi luonnonsuojelulain tarkistamista tältä osin siten, että matkailulliset ja liikenteelliset syyt voitaisiin ottaa paremmin huomioon.

Lisäksi Suomen Yrittäjien toimialajärjestö Suomen Bensiinikauppiaitten Liitto ry esittää seuraavat yksityiskohtaiset ehdotukset käsikirjaan:

Huoltoasemat sivu 53 kolmas kappale

Myyntipaikkakilpi asetetaan [?] päähän sillä tiellä. Myyntipaikkakilpi tulisi voida asettaa myös eri puolelle tietä kuin missä huoltoasema sijaitsee, jos kyseessä on moottoritie tai muu tie, jossa on useita kaistoja kahteen suuntaan tai useampia kaistoja yhteen suuntaan.

Huoltoasemat sivu 54

Huoltoasematontilla voidaan seuraavia mainoksia ja kilpiä pitää hyväksyttävinä
·
·
· toteemi tai useampi toteemi, jossa ilmoitetaan polttoaineiden hinnat.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Tytti Peltonen
lainopillinen asiamies