16.4.2010 klo 08:00
Lausunto

Tilintarkastajajärjestelmän uudistaminen: selvitysmiehen raportti

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Lausumme seuraavaa:

Selvitysmies Edward Anderssonin tarkoituksena on ollut selvittää, millaisia tilintarkastuspalveluja ja millaista tilintarkastusosaamista Suomessa tulevaisuudessa tarvitaan. Tämän pohjalta on tullut arvioida tarvetta uudistaa tilintarkastajajärjestelmää sekä tilintarkastajien valvontaa.

Selvitysmies ehdottaa muun ohella, että kaikille tilintarkastajille järjestetään yhteinen perustutkinto, jonka vaatimustaso on lähellä nykyistä HTM-tutkintoa lisättynä tietyillä selvityksestä ilmenevillä osioilla. Lähtökohtana olisi joka tapauksessa, että kaikilla tilintarkastajilla olisi EU:n tilintarkastusdirektiivin edellyttämä pätevyys. Näin ollen tilintarkastajakokeeseen sisältyisivät mm. IFRS-standardit ja corporate governance –säännöstö.

Pidämme selvitysmiehen raporttia ansiokkaana ja informatiivisena. Asian valmistelua on hyvä jatkaa raportissa esitettyjen tietojen ja vaihtoehtojen analyysilla. Jatkovalmistelussa tärkeä näkökulma on tilintarkastusasiakkaiden eli laajan suomalaisen pienen ja keskisuuren yrityskentän tarpeet ja niiden suhde tilintarkastusdirektiivin vaatimuksiin. Tilintarkastajilta edellytettävää osaamista ja tutkinnon vaatimuksia tulisi arvioida ensisijaisesti kansallisten tarpeiden pohjalta. Kyse on tilintarkastajien riittävyydestä pidemmällä tähtäimellä ja tilintarkastajien saatavuudesta koko maassa ja nimenomaan pienten yritysten tarpeisiin.

Selvitysmies on ottanut kantaa myös tilintarkastajan vahingonkorvausvastuuseen puoltaen sen rajoittamista. Vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää aina vastuuperustetta (esimerkiksi tuottamusta) ja syy-yhteyttä teon tai laiminlyönnin ja vahinkoseuraamuksen välillä. Toisin sanoen vahingonkorvausvastuu ei synny mitenkään automaattisesti.

Lisäksi on muistettava, että vahinko – mikäli jonkin tahon vastuuta lainsäädännöllä suoraan rajoitettaisiin – jää jollekin muulle (yleensä vahingonkärsijälle) kannettavaksi. Nähdäksemme tilintarkastajan vahingonkorvausvastuun nykysääntelyssä ei ole ilmennyt ongelmia, jotka edellyttäisivät lainsäädännön muuttamista.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö