28.8.2015 klo 12:22
Lausunto

Tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

Lausuntopyyntö koskee valtiovarainministeriössä valmisteltua hallituksen esitysluonnosta laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta. Tupakkaveroa ehdotetaan korotettavan keskimäärin 24 prosenttia. Korotukset jaksotettaisiin kahdelle vuodelle, ja ne toteutettaisiin tammi- ja heinäkuun alusta sekä vuonna 2016 että 2017.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Esitys vastaa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman verolinjausta tupakkaveron korottamisesta. Esitysluonnoksessa arvioidaan muutoksen lisäävän tupakkaveron tuottoa 135 miljoonaa euroa vuositasolla siten, että summa kertyisi täysimääräisenä ensimmäisen kerran vuonna 2018. SY pitää perusteltuna verotuksen painopisteen siirtämistä kohti kulutus- ja haittaveroja, jotta työn ja yrittämisen verotusta voitaisiin keventää.

Vaikka lakiesityksellä on kannatettavia terveyspoliittisia tavoitteita, SY haluaa muistuttaa, että korotukset kulutusveroihin heikentävät osaltaan kuluttajien ostovoimaa, millä puolestaan on vaikutuksia yritysten mahdollisuuksiin työllistää. Tämä korostuu pienimpien myymälöiden toimintaedellytyksissä, koska näissä tupakkatuotteiden myynnin osuus liikevaihdosta on yleensä suhteellisesti suurempi kuin kaupan suuremmissa yksiköissä.

Tupakkaverotuksen rakenteen muuttaminen

Tupakkavero muodostuu yksikköperusteisesta sekä arvoperusteisesta osasta.
Vaalikauden 2011 – 2015 alussa laaditun pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaan tupakan verotuksessa siirryttäisiin kohti yksikköpainotteista verotusta terveydellisten ja fiskaalisten verotavoitteiden saavuttamiseksi. Samaa tavoitetta ei ole kirjattu myöhempiin hallitusohjelmiin. Tupakkavero on samaan aikaan kehittynyt kohti yksikköperusteisuutta vastaten tupakkaverodirektiivin muutosta. Nyt ehdotettu veronkiristys painottuu myös yksikköperusteiseen osaan.

On esitetty, että veron rakennemuutos Ruotsin tapaan eli kohti yksikköperusteista tupakkaverotusta parantaisi verotuottojen kertymää. Vahvasti yksikköperusteisessa veromallissa veron osuus olisi sitä pienempi, mitä kalliimmasta tupakkatuotteesta on kysymys. Yksikköveron painottaminen aiheuttaisi esitysluonnoksen mukaan merkittävän hinnannousun halvempiin tupakkatuotteisiin. Tämä voisi paitsi lisätä luvatonta maahantuontia, myös aiheuttaa epäneutraalisuutta erihintaisissa tupakkatuotteissa: jo nyt tupakkaveron osuus on halvimmissa tuotteissa 70 prosenttia ja kalliimmissa hieman yli 60 prosenttia.

SY ei näe riittävää tarvetta siirtää tupakkaverotuksen painopistettä nyt esitettyä enempää kohti yksikköperusteista verotusta arvoperusteisuuden kustannuksella. Arvoperusteisen osuuden säilyttäminen rakenteellisena osana tupakkaveroa on fiskaalisesti perusteltua, sillä sen kautta tupakkaveron tuotto seuraa paremmin yleistä inflaatiokehitystä.

Tiheät veronkorotukset hallinnollinen vaiva kauppiaille

Esitetty tupakkaveron kiristys toteutettaisiin kahden vuoden aikana neljässä osassa. Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että muuttuvat tupakkatuotteiden hinnat ovat aina hallinnollinen kustannus kauppiaille. Tämä aiheuttaa kuluja mm. kassa- ja taloushallintojärjestelmien päivitysten muodossa. Pitäisimme tästä syystä parempana korotusten toteuttamiseen vain kerran kalenterivuodessa.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Satu Grekin
veroasiantuntija