5.4.2017 klo 12:52
Lausunto

Työntekijöiden suojeleminen biologisista tekijöistä aiheutuvista vaaroista

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa biologisista tekijöistä työntekijöille aiheutuvista vaaroista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta sekä valtioneuvoston asetusehdotuksesta.

Yleistä

Ehdotusten tarkoituksena on uudistaa valtioneuvoston päätös työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta (1155/1993) sekä samalla kumota valtioneuvoston asetus terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla (317/2013) ja siirtää näiden säädösten sisältö uuteen valtioneuvoston asetukseen.

Lisäksi ehdotetaan, että nykyiseen valtioneuvoston päätökseen sisältyvät tietyt velvollisuudet siirretään valtioneuvoston päätöksestä lain tasolle. Kyseessä ovat työnantajan ilmoitusvelvollisuus työsuojeluviranomaiselle biologisia tekijöitä koskevista vaaratilanteista, joka ehdotetaan siirrettäväksi lakiin työsuojelun valvonnasta ja työsuojeluyhteistoiminnasta. Toiseksi ehdotetaan luettelon pitämisvelvollisuutta niistä työntekijöistä, jotka ovat altistuneet vaarallisille biologisille tekijöille, siirrettäväksi työturvallisuuslakiin.

Pidämme tärkeänä, että työnantajaa koskevista velvoitteista on säädetty lain tasolla. Työturvallisuuslain ja työsuojelun valvonnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta annetun lain muutokset ovat siten kannatettavia. Kyse on ainoastaan säädösteknisestä muutoksesta, joten yritysten velvollisuuksiin ei aiheudu muutosta. Hallituksen esitysluonnoksen osalta Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa.

Pidämme niin ikään järkevänä, että aikaisempi valtioneuvoston päätös ja ns. neulanpistoasetus uudistetaan ja yhdistetään yhdeksi valtioneuvoston asetukseksi. Molemmissa on kysymys työturvallisuudesta ja erityisesti biologisen tekijän aiheuttamasta vaarasta työterveydelle ja -turvallisuudelle, minkä vuoksi on perusteltua säätää asioista yhdessä.

Yksityiskohtaisia huomioita

Ehdotuksessa valtioneuvoston asetukseksi on koottu yhteen nykyinen valtioneuvoston päätös ja ns. neulanpistoasetus. Asetusluonnoksen teksti on kuitenkin paikoin viimeistelemätön, minkä vuoksi tekstissä on joitakin epäselviä kohtia.

Asetusluonnoksen 1 §:ssä on määritelty asetuksen soveltamisala. Soveltamisalaa koskeva teksti on jossain määrin vaikeaselkoinen, minkä vuoksi muotoilua olisi syytä harkita uudelleen. Olisi selkeämpää, jos 1 §:n 2 momentissa olisi ensin mainittu ne säännökset, joita ei sovelleta, ja toisaalta että säännöksessä viitattaisiin myös suoraan I ryhmään kuuluviin biologisiin tekijöihin. Nämä parantaisivat säännöksen luettavuutta.

Myös 1 §:n 3 momentin muotoilu on hankala. Nykyisessä valtioneuvoston päätöksessä soveltamisalan rajoitukset on mainittu päätöksen 7 §:ssä. Nykyinen päätöksen muotoilu olisi erityisesti niiden tilanteiden, jossa työn pääasiallinen tarkoitus ei ole työskentely biologisilla tekijöillä (ehdotetun asetuksen 1 §:n 3 momentti), selkeämpi ja luettavampi kuin ehdotettu muotoilu. Voisi olla myös aihetta harkita, tulisiko näiden soveltamisalan rajoitusten olla omana pykälänään selvyyden vuoksi.

Asetusluonnoksen perusteluissa olisi syytä täsmentää tarkemmin ehdotettujen säännösten sisältöä. Perusteluissa on paikoin vain toistettu asetuksen teksti. Olisi tarkoituksenmukaisempaa avata hieman kunkin säännöksen sisältöä ja sitä, miten sitä on tarkoitus soveltaa. Monin paikoin perusteluissa on myös niputettu asioita pitkiksi kappaleiksi, joissa on vain lueteltu asetuksen sisältöä. Jotta perustelut toimisivat asetustekstin taustamateriaalina, olisi luettavuuteen kiinnitettävä huomioita.

Perusteluissa voisi myös esittää enemmän esimerkkejä tiettyjen säännösten soveltamisesta. Esimerkiksi asetusluonnoksen 12 §:ssä säädetään rokotuksista ja estolääkkeistä, josta työnantaja on velvollinen tarjoamaan työntekijöille, jotka eivät ole entuudestaan immuuneja biologiselle tekijälle, jolle he altistuvat tai voivat altistua. Perustelumuistiossa voisi tältä osin esittää esimerkkejä työtehtävistä ja toimialoista, joissa tällainen tilanne tyypillisesti esiintyy.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

Janne Makkula Albert Mäkelä
työmarkkinajohtaja lainopillinen asiamies