26.4.2010 klo 14:07
Lausunto

Työryhmän ehdotus postilainsäädännön uudistamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa työryhmän loppuraportista, joka sisältää ehdotuksen postilainsäädännön uudistamiseksi. Työryhmä ehdottaa säädettäväksi postilain, jolla korvataan voimassa oleva postipalvelulaki ja sen nojalla annetut alemmanasteiset säännökset. Ehdotuksella on tarkoitus saattaa EU:n kolmas postidirektiivi (2008/6/EY) sekä Maailman postiliiton (UPU) viimeisimmät sopimusmuutokset kansallisesti voimaan. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Suomen Yrittäjät pitää postilainsäädännön uudistamista tavoitteiltaan tarpeellisena ja oikeansuuntaisena. Posti- ja jakelupalveluiden markkinoita on avattava kilpailun esteitä poistamalla, ja toimialalla tulee olla aitoja mahdollisuuksia yrittäjyyteen ja yrittäjävetoiseen kasvuun. Markkinoiden kasvavan avautumisen rinnalla tulee kuitenkin varmistaa riittävät edellytykset yleispalveluvelvoitteen puitteissa tuotettuihin postipalveluihin. Postipalveluista riippuvaisen yrittäjätoiminnan kannalta on välttämätöntä, että palvelut ovat turvattu riittävän laadukkaina ja hinnaltaan kilpailukykyisesti myös harvemmin asutuilla alueilla ja syrjäseuduilla.

Lakiesitys varmasti selkeyttää osaltaan toimialan kehittymistä ja vastuita. Lakiesityksen yhteydessä arvioidut yritysvaikutukset vaikuttavat suhteellisen realistisilta, olkoonkin, että tarkastelu keskittyi varsin pitkälti yleispalvelun tuottajaan. Lienee mahdotonta arvioida johtaako laki esitetyssä muodossaan markkinoiden jo aiemmin nähtyä merkittävämpään kehittymiseen ja avautumiseen. Tästä syystä olisikin tärkeää, että posti- ja jakelutoimialan kehittymistä seurattaisiin tavallista aktiivisemmin lain voimaantulon jälkeen.

Postipalvelulain 5 §:ssä on määritelty yleispalvelun laatustandardit. Voimassa olevan säännöksen mukaan yleispalveluun kuuluvat, seuraavana työpäivänä jaettaviksi tarkoitetut kotimaan kirjelähetykset on jaettava siten, että lähetyksistä vähintään 85 prosenttia on perillä seuraavana työpäivänä ja vähintään 98 prosenttia viimeistään toisena työpäivänä. Lakiesityksen 19 §:ssä laatustandardi ehdotetaan asetettavaksi kulkunopeudeltaan hitaammalle kirjeelle, mikä ei perustu postidirektiivin asettamaan velvollisuuteen.

Pienet yritykset ovat yleispalveluun kuuluvien kirjelähetysten suuria käyttäjiä, joiden liiketoiminnalle nopeat ja laadukkaat postipalvelut ovat edelleen erittäin tärkeitä. Pienet ja keskisuuret yritykset käyttävät nopeita 1. luokan kirjelähetyksiä esimerkiksi tarjousasiakirjojen välittämiseen, ja yleispalveluun kuuluvien kirjelähetysten perillemenoajalla on suuri merkitys asiakaspalvelun sujuvuuden ja toiminnan organisoinnin kannalta. Käytännössä laatustandardin asettaminen kulkunopeudeltaan hitaammalle kirjeelle johtaisi siihen, että yritysten lähetykset on jätettävä kuljetettaviksi päivää aikaisemmin kuin nykyään, jos lähetyksen perillemenoajasta halutaan saada laissa säädetty takuu. Postin kulkunopeuden hidastuminen ja epävarmuus lähetysten perillemenoajoista ovat ongelmallisia erityisesti suhteessa laskujen erääntymisaikoihin sekä yksittäisten lähetysten perillemenon viivästymisestä aiheutuviin ongelmiin.

Voimassa olevassa postipalvelulaissa säädetään, että yleispalvelun tarjoajan on pidettävä jokaisessa kunnassa vähintään yksi yleispalvelua tarjoava toimipiste, ja kirjelähetyksiä on voitava jättää kohtuullisen matkan päässä sijaitsevaan keräilypisteeseen. Nyt käsillä olevan lakiesityksessä toimipisteitä koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että yleispalvelun tarjoajan toimipisteet tulee sijoittaa niin, että yleispalvelun käyttäjät voivat asioida toimipisteessä kohtuullisen matkan päässä vakituisesta asunnostaan (ehdotettu 16 §). Haluamme huomauttaa, että säännöksessä ei oteta huomioon yritysten toimipaikkojen etäisyyttä toimipisteeseen. Esityksessä ei myöskään ole selvitetty sitä, miten ehdotettu muutos vaikuttaa asiamiespostien yritystoimintaan.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Pesonen
kehittämispäällikkö