20.5.2022 klo 08:00
Lausunto

Työryhmän loppumietintö yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa työryhmän loppumietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi (”Yrityssaneerauslain kehittäminen: työryhmän loppumietintö”).

Työryhmän tavoitteena oli erityisesti edistää yritysten mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa joutuisaan ja kustannuksiltaan kohtuulliseen saneerausmenettelyyn. Tästä johtuen työryhmän loppumietinnössä ehdotetaan, että saneerausmenettelyä sujuvoitettaisiin ja yksinkertaistettaisiin menettelyyn liittyviä vaiheita karsimalla ja keventämällä. Myös mahdollisuutta vahvistaa saneerausohjelma nopeasti, eli kaikkia saneerausmenettelyyn tavanomaisesti liittyviä menettelyvaiheita läpi käymättä, helpotettaisiin. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2023.

Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä

Yrityssaneerausten määrä on Suomessa vähäinen verrattuna konkurssien määrään. Niin kuin mietinnössä todetaan, 2000-luvulla on pantu vireille noin 300–500 yrityssaneerausta vuosittain, ja konkursseja on pantu vireille noin 2 000–3 000 kappaletta vuosittain (Tilastokeskus). Usein yritykset havahtuvat talousvaikeuksiinsa liian myöhään, jotta liiketoiminta olisi pelastettavissa saneerauksen keinoin. Tästä syystä on tärkeää lisätä yritysten tietoisuutta varhaisen vaiheen tervehdyttämisen hyödyistä. Lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että sekä kansallisen että alueellisen Yritysten Talousapu -palveluiden resurssit turvataan.

Suomen Yrittäjät on jo vuosia tuonut esille, että saneerausprosessi on liian raskas ja kallis prosessi erityisesti pienemmille yhtiöille, joihin suuri osa suomalaisista yrityksistä lukeutuu. Elinkeinonharjoittajilla eli nk. toiminimiyrittäjillä on mahdollisuus hakeutua elinkeinonharjoittajan velkajärjestelyyn lopettamatta yritystoimintaansa mutta samaa mahdollisuutta ei ole esimerkiksi yhden henkilön osakeyhtiöillä. Usein saneerauskustannukset nousevat yli 10 000 euroon. Velkajärjestely sen sijaan on prosessina saneerausta kevyempi ja huomattavasti edullisempi. Näin ollen vallitseva tilanne on erityisesti pienyhtiöille epätasa-arvoinen.

Työryhmä, jossa myös Suomen Yrittäjät oli edustettuna, ehdottaa useita muutoksia saneerauslakiin menettelyn keventämiseksi ja kustannustehokkuuden kasvattamiseksi. Esityksen mukaan nykymuotoisesta taloudellisesta perusselvityksestä luovuttaisiin, määräaikoja tehostettaisiin ja Nopsan käyttömahdollisuutta laajennettaisiin. Myös mahdollisuutta päättää saneerauksen kannalta välttämättömät sopimukset laajennettaisiin, mutta kuitenkin siten, että esitys on sekä velallisen että hänen sopimuskumppaniensa kannalta tasapainoinen ja saneerauksen onnistumisen kannalta tarpeellinen.

Näin ollen kannatamme esitystä kaikilta osin.

Lain toimivuutta tulee arvioida jälkikäteen

Esityksen hyvistä tavoitteista ja toimenpiteistä huolimatta vaikutukset saneerauskustannuksiin ovat arvioiden mukaan epävarmoja. Esityksen vaikutusarvioinnissa todetaankin, että ”Esityksellä ei kokonaisuutena arvioida olevan merkittäviä suoria vaikutuksia velallisen maksettavaksi tuleviin kustannuksiin saneerausohjelman vahvistamiseen päättyvissä menettelyissä. Menettelyn yleisesti tehostuessa ja yksinkertaistuessa velallisen maksettavaksi tulevat selvittäjän ja avustajan palkkiokustannukset voivat laskea.”

Koska etukäteisarviointi on ollut hankalaa, on tärkeää selvittää lakimuutosten oltua jonkin aikaa voimassa muutosten todelliset vaikutukset saneeraushakemusten ja vahvistettujen ohjelmien lukumääriin sekä todellisiin saneerauskustannuksiin. Esitämmekin, että lain toimivuutta arvioidaan kolmen vuoden kuluttua lakimuutosten vahvistamisesta.

Suomen Yrittäjät

Janne Makkula
johtaja

Tiina Toivonen
lainsäädäntöasioiden päällikkö