5.4.2012 klo 14:32
Lausunto

Työttömyysvakuutusmaksujen perinnän siirtäminen työttömyysvakuutusrahastolle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa yllämainitusta asiasta.
Suomen Yrittäjät esittää kunnioittavasti lausuntonaan seuraavaa:

Esityksessä esitetään työttömyysvakuutusmaksujen perinnän siirtoa tapaturmavakuutuslaitoksilta työttömyysvakuutusrahastolle. Hallitusohjelman mukaan muutoksen tavoitteena on selkiyttää työttömyysvakuutusmaksun perintää ja valvontaa.

Hallinnollinen taakka

Suomen Yrittäjät katsoo, että kun yritysten lakisääteisiä maksuja koskeviin järjestelmiin tehdään muutoksia, ne on toteutettava niin, että samalla vähennetään yritysten hallinnollista taakkaa. Tällä hetkellä yritys maksaa vain yhtä maksua tapaturmavakuutusyhtiölle, ja kyseinen maksu sisältää sekä tapaturmavakuutusmaksun että työttömyysvakuutusmaksun. Ehdotuksen mukaan yrityksen olisi sekä suoritettava maksu että toimitettava palkkasummailmoitukset erikseen tapaturmavakuutuslaitokselle ja työttömyysvakuutusrahastolle.

Hallitusohjelmassaan hallitus on sitoutunut keventämään yritysten hallinnollista taakkaa ja tehostamaan maksuihin ja veroihin liittyviä prosesseja. Nyt esitettävä muutos toimisi päinvastaiseen suuntaan, kun yrityksiltä maksuja perivien tahojen joukkoon lisätään yksi uusi viranomainen.

Tavoitteena tulisi olla lakisääteisten maksujen keskittäminen yhteen paikkaan. Lakisääteisten maksujen keräämiseen liittyvää hallinnollista taakkaa ollaan pyritty vähentämään verohallinnossa kehitetyllä ja käyttöönotetulla verotilillä. Verotiliä käytettäessä yritys suorittaa verotilille yhden maksun, joka ohjautuu järjestelmän kautta asianomaisille maksunsaajille. Myös palkkasidonnaisten maksujen, kuten työttömyysvakuutusmaksun, hallinnointi ja perintä voitaisiin toteuttaa tehokkaasti verotilin yhteydessä. Vaikka työttömyysvakuutusmaksun perintä verotilin kautta vaatisi vielä oman valmistelun, työttömyysvakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksujen hajauttaminen olisi nykytilanteessa väärään suuntaan vievä toimenpide niihin tavoitteisiin nähden, joihin hallitus on sitoutunut yritysten hallinnollisen taakan keventämiseksi.

Yritysvaikutusten arviointi

Esitysluonnokseen ei sisälly yrityksille aiheutuvan hallinnollisen taakan arviointia. Sosiaali- ja terveysministeriössä muutoksesta aiheutuvaa hallinnollista taakka selvittänyt työryhmä on päättänyt työnsä tuloksettomana, kun asia on kirjattu hallitusohjelmaan. Työryhmä on katsonut, että perintävaihtoehtojen ja niiden vaikutusten selvittäminen on tarpeetonta, koska hallitusohjelmassa päätettiin perintätavasta.

Suomen Yrittäjät katsoo, ettei hallitusohjelman kirjaus voi olla peruste sille, että yritysvaikutuksia ja hallinnollista taakkaa ei arvioida. Hyvään lainvalmisteluun kuuluu vaikutusarvioinnin tekeminen riippumatta siitä, minkälainen tausta lainvalmistelulla on. Yritysvaikutusten arvioinnin tarkoituksena on tuottaa poliittiselle päätöksentekijälle tietoa päätöksenteon tueksi. Vaikka asia on kirjattu hallitusohjelmaan, on päätöksentekijällä oikeus saada mahdollisimman hyvä arviointi esitettävän muutoksen sisällöstä ja sen vaikutuksista.

Yritysvaikutusten arviointia koskevassa osuudessa on todettu suuri pientyönantajien määrä, ja viitattu siihen, että vain suhteellisen pieni osa pientyönantajista käyttää palkka.fi –palvelua. Käyttäjien suhteellisesti pieni osuus selittyy sillä, että valtaosa yrittäjistä ostaa palkkahallintoon liittyvät palvelunsa ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Uuden hallinnollisen rasitteen lisääminen työnantajavelvoitteisiin nostaisi tämän palvelun aiheuttamaa kustannusrasitetta.

Suomen Yrittäjät katsoo, että mikäli esityksen valmistelua jatketaan, on tehtävä asianmukainen, valtioneuvoston 1.11.2007 antaman ohjeen mukainen yritysvaikutusten arviointi, jossa huomioidaan erityisesti pienten yritysten työnantajavelvoitteisiin liittyvän hallinnollisen taakan kokonaisuus.

Suomen Yrittäjien näkemys

Suomen Yrittäjät katsoo, että luonnoksessa esitetty muutos selkeyttäisi tilannetta vain työttömyysvakuutusmaksuja hallinnoivan työttömyysvakuutusrahaston näkökulmasta. Työnantajille muutos tarkoittaisi hallinnollisen taakan ja työnantajavelvoitteisiin liittyvän kustannusrasitteen lisääntymistä. Muutoksella saavutettavat hyödyt olisivat kokonaisuutena niin pienet verrattuna siitä aiheutuviin haittoihin, ettei muutosta ole syytä toteuttaa.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Merja Hirvonen
työmarkkina-asioiden päällikkö