24.3.2017 klo 09:23
Lausunto

Työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamista ja työelämäkokeilua koskeva alueellinen kokeilu

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan säädettäväksi laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta. Lailla olisi tarkoitus toteuttaa määräaikainen kokeilu, jossa tietyillä alueilla kunnat olisivat vastuussa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoamisesta kokeilun asiakaskohderyhmälle. Kyse olisi määräaikaisesta kokeilusta, minkä vuoksi laki olisi voimassa vuoden 2018 loppuun.

Suomen Yrittäjät pitää myönteisenä, että työvoima- ja yrityspalveluissa ollaan valmiita tekemään kokeiluja, joiden seurauksena saadaan kokemusta malleista, joissa työvoima- ja yrityspalveluita tuotetaan eri toimijoiden taholta. Pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan sisältyy kokeilukulttuurin vahvistaminen. Onkin tervetullutta, että alueellisia kokeiluja ollaan valmiita edistämään myös työvoimahallinnon alalla.

Ehdotuksen ytimenä on työvoima- ja yrityspalvelujen toteuttamisvastuun siirtäminen TE-toimistoilta kuntien vastuulle kokeiluun kuuluvilla alueilla. Kokeilu on kuitenkin varsin lyhyt, koska vuonna 2019 toteutettavan maakuntauudistuksen mukaan työvoima- ja yrityspalvelut siirtyisivät maakuntien vastuulle.

Vaikka laki kokeilusta saatettaisiin voimaan mahdollisimman pian, ei kokeilu ehtisi olla voimassa kuin reilun vuoden. On myös otettava huomioon, että työvoima- ja yrityspalvelujen toiminnan saumaton siirtäminen toteuttajalta toiselle edellyttää siirtymävaiheessa jonkin verran järjestelmien rakentamista.

Kokeilun tarkoituksenmukaisuus on siten jossain määrin kyseenalainen, koska lyhyestä kokeilusta on vaikea saada riittävästi kokemusta ja tietoa siitä, millainen vaikutus kokeilulla on työvoima- ja yrityspalveluiden tuottamiseen. On siten epävarmaa, millainen hyöty kokeilusta saadaan.

Kuten hallituksen esitysluonnoksessa on todettu, kokeilulla tavoitellaan kustannussäästöä työttömyydestä julkiselle taloudelle aiheutuvista kokonaiskustannuksista. Luonnoksessa on kuitenkin arvioitu, ettei kokeilu aiheuttaisi merkittäviä säästöjä, eikä myöskään kokeilun pitkäkestoisia vaikutuksia pystytä kokeilun lyhyen keston vuoksi kunnolla arvioimaan. Ei ole myöskään selvää, onko kokeilulla positiivisia työllisyysvaikutuksia.

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen kannalta on olennaista, että palvelut tuotetaan tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. On tärkeää varmistaa, että kunnissa järjestetään riittävä resursointi palvelujen tuottamiselle, hyödynnetään ostopalveluita ja että palvelujen tarjoamisessa otetaan huomioon alueelliset tarpeet.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

Janne Makkula Albert Mäkelä
työmarkkinajohtaja lainopillinen asiamies