2.5.2012 klo 09:40
Lausunto

U 19/2012 vp ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ja asetukseksi (tilintarkastus)

Eduskunta
Talousvaliokunta

Valtioneuvoston kantaluonnoksesta

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettava valtioneuvoston kantaluonnoksessa esitettyihin näkemyksiin ja kannanottoihin.

Tilintarkastusta koskevien säännösten muutosehdotusten tavoitteet ovat kannatettavia. Hallinnollisen rasituksen vähentäminen, kilpailun lisääminen tilintarkastusmarkkinoilla sekä tilintarkastusten korkean laadun edistäminen ovat tärkeitä tavoitteita.

Komissio esittää tilintarkastusdirektiiviä muutettavaksi siten, että sen rinnalle säädettäisiin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastusta koskeva asetus. Tilintarkastuksen sääntely direktiivitasolla olisi mielestämme riittävää. Silloin voitaisiin säilyttää täytäntöönpanoon liittyvä joustavuus kansallisissa säännöksissä. On tärkeää, että uudistuksella luodut säännökset soveltuvat kaiken kokoisille toimijoille. Mikäli kansallinen liikkumavara on säilytettävissä myös asetustason säännöksissä, ei sääntelytavoilla olisi suurta merkityseroa.
Tilintarkastuksen laadun ja tilintarkastajien riippumattomuuden vahvistaminen on kannatettava tavoite. Valvontakeinojen ja hallinnollisten seuraamusten osalta olisi kuitenkin hyvä säilyttää kansallinen harkintavalta niissä tavoissa, joilla tavoitteet saavutetaan.

Uudistuksen taloudellisista vaikutuksista on hyvin vaikea esittää arvioita. Tavoitteena tulisi kuitenkin olla siinä määrin kuin mahdollista hallinnollisen taakan vähentäminen ja asiantuntevien tilintarkastuspalvelujen saatavuuden turvaaminen kohtuullisilla kustannuksilla. Tämä on tärkeää Suomessa, jossa tilintarkastuksen raja on direktiivin mukaista alempi ja pk-yrityksissä usein valitaan tilintarkastaja, vaikka laki ei sitä edellyttäisi.

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies
Suomen Yrittäjät ry