26.11.2015 klo 13:02
Lausunto

U 19/2015 vp (arvopaperistaminen) ja U 20/2015 vp (vakavaraisuusasetus)

Eduskunnan talousvaliokunta

Euroopan komissio antoi 30.9.2015 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä arvopaperistamissäännöistä ja eurooppalaisesta kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta. Samanaikaisesti komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta.

Näitä ehdotuksia käsitellään yhtenä kokonaisuutena ja ne ovat osa komission pääomamarkkinaunionia koskevaa toimenpidesuunnitelmaa.

Keskeiset havainnot

Suomen Yrittäjät kannattaa komission tavoitetta rahoitusjärjestelmän monipuolistamisesta sekä yritysrahoituksen saatavuuden helpottamisesta. Finanssikriisin jälkeen eurooppalaiset rahoitusmarkkinat eivät ole elpyneet riittävästi. Tämän seurauksena investoinnit ovat jääneet selvästi alle tavoitetason ja elinkeinoelämän uusiutuminen sekä talouden kasvu ovat hidastuneet.

Komission esittämä yksinkertaisen, läpinäkyvän ja standardoidun (STS) arvopaperistamismarkkinan kehittäminen on kannatettava keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Käsityksemme mukaan sillä voidaan laajentaa rahoituslähteitä ja kasvattaa luotonantoa reaalitalouteen sekä edistää Euroopan rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä.

Riskienhallinnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että yksinkertaisen, läpinäkyvän ja standardoidun arvopaperistamisen määrittäminen onnistutaan tekemään riittävän selkeästi.

Lisäksi katsomme, että valtioneuvoston kannassa esitetyt vaatimukset pienempien markkina-alueiden erityispiirteiden huomioon ottamisesta ja mahdollisuudesta sisällyttää saatavapooliin myös yritysten joukkovelkakirjoja ovat kannatettavia.

Jotta komission esitys voisi käytännössä johtaa sille asetettuihin tavoitteisiin, STS-tuotteiden tavallista kevyempi vakavaraisuuskohtelu on mielestämme perusteltua. Tämä edellyttää sitä, että luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset muuttuvat merkittävästi arvopaperistettujen tuotteiden osalta. Mielestämme komission esitys on tältä osin perusteltu. Samalla kuitenkin huomautamme, että ehdotukset eivät saa kohtuuttomasti vaarantaa rahoitusvakautta.

Suomen Yrittäjät pitää arvopaperistamismarkkinan vahvistamista tärkeänä pk-yritysten varainhankinnan helpottamiseksi ja katsoo, että valtioneuvoston kanta varauksellisesta suhtautumisesta uuden artiklan 270 sisältöön on liian jyrkkä. Kantaan esitetyt perustelutkin huomioon ottaen mielestämme pk-yritysten rahoitustilanteen kireys edellyttäisi avoimempaa lähestymistapaa ehdotukseen.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti