4.2.2016 klo 14:00
Lausunto

U 24/2015 vp komission ehdotuksesta asetukseksi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä (esiteasetus)

Eduskunnan talousvaliokunta

Komission on antanut ehdotuksen uudeksi esitedirektiiviksi. Ehdotus on osa komission pääomamarkkinaunionin luomiseen tähtäävää toimenpideohjelmaa. Komission ehdotus pyrkii poistamaan nykyisen EU:n esitesääntelyn epäkohtia ja helpottamaan pk-yritysten rahoituksen saatavuutta sekä alentamaan listautumiskynnystä.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät kannattaa komission ehdotusta. Yhdymme siihen arvioon, että muutos helpottaa jossain määrin pk-yritysten rahoituksen saatavuutta. Pk-liikkeesenlaskijoiden esitevaatimusten yksinkertaistaminen alentanee esitteen laatimiskustannuksia ja voi rohkaista niitä pääomanhankintaan yleisöltä ja kauppapaikkojen kautta.

Huomautamme kuitenkin, että ehdotus ei ratkaise kuin pieneltä osin niitä haasteita joita pk-yritysten rahoituksessa on. Suurimmalle osalle suomalaisista pk-yrityksistä pääomamarkkinamme eivät ehdotettujen muutostenkaan jälkeen ole tosiasiallisesti toimiva rahoituslähde.

Komission ehdotus on oikeansuuntainen ja kannatettava, mutta sen ohella tulee kehittää ja huolehtia pk-yritysten rahoituksen saatavuudesta laaja-alaisesti muun muassa siinä yhteydessä, kun pankkien vakavaraisuussääntelyä myöhemmin tänä vuonna tullaan tarkastelemaan EU:ssa.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti