31.5.2013 klo 10:12
Lausunto

U 29/2013 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleen laadittu teksti) ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muu

Eduskunnan talousvaliokunta

Asia: Lausuntopyyntönne 24.5.2013

Eduskunnan talousvaliokunta pyytää Suomen Yrittäjien lausuntoa otsikkoasiaa koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä. Suomen Yrittäjät lausuu kunnioittaen seuraavaa:

Suomen Yrittäjät pitää valtioneuvoston kantaa perusteltuna. Työ- ja elinkeinoministeriö on kuullut kannan valmistelun yhteydessä yrittäjiä ja muita elinkeinoelämän edustajia, minkä vuoksi ehdotuksen kansallinen käsittely on asianmukaista. Erityisesti pk-yritysten kannalta on tärkeää, että tavaramerkkioikeutta koskeva sääntely on selkeää, ennakoitavaa sekä vallitsevaa oikeuskäytäntöä vastaavaa ja tukevaa. Näin ollen sääntelyn päivittämiselle ja selkeyttämiselle on lähtökohtaisesti selkeä tarve.

Lisäksi korostamme, että kansallisen tavaramerkkijärjestelmän ja -viraston aseman säilyttäminen eurooppalaisen tavaramerkkijärjestelmän rinnalla on erityisesti kotimaisten pk-yritysten kannalta erittäin tärkeää. Absoluuttisten rekisteröintiesteiden lisäksi jäsenvaltioilla tulee olla jatkossakin mahdollisuus säilyttää relatiivisten esteiden tutkiminen viranpuolesta näin halutessaan. Laaja estetutkimus palvelee pk-yritysten etua, sillä näillä ei ole tavallisesti mahdollisuutta valvoa riittävän laajasti toisten yritysten esittämien merkkien sekaantumisvaaraa omaan tavaramerkkiinsä. Pidämme myönteisenä, että tämä korostuu valtioneuvoston kirjelmästä selkeästi.

Suomen Yrittäjät

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies