23.11.2011 klo 10:07
Lausunto

U 40/2011 vp komission tiedonannosta (Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio) ja ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (monivuotinen rahoituskehys 2014—2020), ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (omat varat), ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (omi

Eduskunta
Suuri valiokunta

Osana kokonaisuutta Euroopan komissio ehdottaa omien varojen järjes-telmää muutettavaksi siten, että käyttöön otettaisiin rahoitusalan liiketoimien vero (financial transaction tax). Vaikka veroa esitetään ensisijaisesti korvaamaan osittain nykyinen omien varojen järjestelmä, tulee ottaa huo-mioon se, ettei ehdotus ole irrallinen finanssikriisin seurauksena EU:ssa käynnissä olevasta rahoitusmarkkinoiden säätelyn uudistamisesta.

Valmisteilla on useita pankkitoimintaan ja rahoitusmarkkinoihin oleellisesti vaikuttavia uudistuksia kuten nykyistä tiukempi vakavaraisuussääntely, kansalliset rajat ylittävä finanssivalvonta sekä kriisinhallintajärjestelmä.

Näiden hankkeiden kaikki käytännön vaikutukset finanssialan toimintaan ja asiakkaiden asemaan nähdään kuitenkin vasta useiden vuosien kuluttua. Monien merkittävien ja osin toisistaan irrallisten hankkeiden yhteisvaikutus-ta pankkien ja muiden rahoituslaitosten asiakkailleen tarjoamien rahoitus-palvelujen ehtoihin on lähes mahdoton luotettavasti ennakoida. On kuiten-kin perusteltua olettaa, että tiukempi säätely nostaa yritys- ja henkilöluotto-jen hintaa ja rajoittaa niiden saatavuutta. Säätelyn aiheuttamat kustannuk-set tulevat siten suurelta osin asiakkaiden maksettaviksi.

Komission ehdottama rahoitusalan liiketoimien verolla tuskin olisi rahoi-tusmarkkinoita vakauttavaa vaikutusta. Pahimmillaan se voisi vaikeuttaa markkinoiden ja talouden toipumista nykyisestä kriisistä, joka ei ole vielä ohitettu. Se eivät myöskään kohdistuisi vain liiallista riskinottoa harjoitta-neisiin rahoitusmarkkinayrityksiin vaan paljon laajemmin alan toimijoihin.

Veron kansainvälinen toteuttaminen olisi lisäksi vaikeaa. Veron käyttöön otto vain EU:ssa siirtäisi osan finanssialan liiketoiminnasta EU:n ulkopuo-lelle. Näkemyksenämme haluamme vielä korostaa, että vaikka komission ehdotus yksinkertaistaisi omien varojen järjestelmää, uusien verojen koh-distaminen rahoitusmarkkinoille olisi selkeä uhka talouden elpymiselle.

Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomauttamista U-kirjeeseen ja siinä olevaan valtioneuvoston kantaan.

Suomen Yrittäjät ry

Petri Malinen
ekonomisti