19.10.2011 klo 11:10
Lausunto

U 41/2011 vp komission ehdotuksesta standardisointiasetukseksi

Eduskunnan talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä asiantuntijaa kuultavaksi kokoukseensa 20.10.2011. Tämän kuulemisen pohjaksi Suomen Yrittäjät ry lausuu kunnioittaen seuraavaa:

Olemme valtioneuvoston kannan mukaisesti sitä mieltä, että komission ehdotuksen tavoitteet sisämarkkinoiden paremmasta toiminnasta, kasvun ja innovoinnin tukemisesta ja EU:n yritysten, etenkin pk-yritysten, kilpailukyvyn edistämisestä ovat tärkeitä. On järkevää, että yhdenmukaisten standardeiden puuttumisella ei luoda esteitä sisämarkkinoilla käytävälle kaupalle. Korostamme kuitenkin, että esteitä ei tule luoda myöskään turhalla standardoinnilla.

Katsomme, että standardeja tulee valmistella vain silloin, kun niille on markkinoilla todellinen tarve ja kun standardit voidaan valmistella sellaisiksi, että niillä ei tosiasiallisesti rajoiteta kilpailua tai vaikeuteta esimerkiksi uusien yrittäjien alalle pääsyä. Suhtaudummekin hiukan varauksellisesti erityisesti palveluiden sisältymiseen asetusehdotukseen. Palvelujen standardoinnissa tulee mielestämme ottaa huomioon palvelujen moninainen luonne ja monet eri tavat tuottaa toivottu palvelu asiakasta tyydyttävästi. Palvelujen tarpeet ja niiden toteuttamistavat voivat lisäksi olla sisämarkkinoiden eri jäsenvaltioissa erilaiset. Mielestämme huomionarvoinen onkin komission ehdotuksessa esitetty tarkennus, jonka mukaan palveluja koskevissa standardeissa olisi keskityttävä ensisijaisesti niihin palveluihin, jotka liittyvät tuotteisiin ja prosesseihin. Tämän tarkennuksen toivoisimme näkyvän selvemmin myös valtioneuvoston kannassa.

Komission ehdotuksessa on katsottu, että muun muassa pienten ja keskisuurten yritysten edustusta ja osallistumista standardoimisprosesseissa on parannettava. Valtioneuvoston kannassa suhtaudutaan kuitenkin varauksellisesti säännöksiin, joilla tavoitetta ehdotuksessa pyritään edistämään. Suomen Yrittäjien mielestä on tärkeää, että standardointiin osallistuvat kattavasti edustettuina kaikki sellaiset osapuolet, joihin kyseinen toiminta vaikuttaa ja joiden edut liittyvät kyseiseen toimintaan. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat keskeisessä osassa talouskasvua ja hyvinvointia luotaessa, ja on tärkeää, että standardeja kehitettäessä ei samalla kehitetä esteitä pk-yritysten markkinoille pääsemiselle ja siellä toimimiselle.

Lauri Rautio
lainopillinen asiamies
Suomen Yrittäjät ry