15.6.2016 klo 12:02
Lausunto

U 54/2012 vp jatkokirjelmä; Julkisten hankintojen vastavuoroisuusasetus Julkisten hankintojen vastavuoroisuusasetuksen tavoitteet

Eduskunta
Talousvaliokunta

Tarve säätää julkisissa hankinnoissa sovellettava vastavuoroisuusasetus perustuu siihen, että kolmansien maiden julkisia hankintoja koskevat säännökset antavat EU:n yrityksille vaihtelevasti mahdollisuuksia osallistua kyseisessä maassa tapahtuvaan julkisen hankinnan kilpailutukseen. Vastavuoroisuusasetuksella pyritään luomaan painostuskeino, jolla saataisiin solmittua kattavasti kauppasopimuksia kolmansien maiden kanssa.

Komission vuonna 2012 antamaa vastavuoroisuusasetusehdotusta COM(2012) 124 on uudistettu siitä saatujen kannanottojen ja lausuntojen pohjalta. Verrattuna aiempaan asetusehdotukseen uuteen versioon COM(2016/34 tehty suurin muutos on se, että syrjivästä maasta olevilta tarjoajilta ei estetä osallistumista julkisten hankintojen kilpailutukseen. Syrjivästä maasta oleva tarjoaja voi tehdä tarjouksen, mutta siihen voidaan kohdistaa hinnanoikaisutoimenpide.

Uudistettu vastavuoroisuusasetus

Syrjivän menettelyn toteaminen

Asetusehdotuksen mukaan komissio voi käynnistää kolmatta maata koskevan tutkimuksen sen selvittämiseksi, onko kolmas maa käyttänyt tai ylläpitänyt julkisissa hankinnoissa rajoittavia tai syrjiviä hankintatoimenpiteitä tai menettelyjä EU:n jäsenvaltioista olevien tarjoajien suhteen. Mikäli komissio tutkimuksessaan toteaa, että kolmas maa käyttää rajoittavia tai syrjiviä toimenpiteitä se ryhtyy neuvottelemaan kyseisen maan kanssa niiden poistamiseksi. Ellei tämä kolmas maa tee riittäviä oikaisevia toimenpiteitä, komissio voi ottaa käyttöön hinnanoikaisutoimenpiteen, joka kohdistuu kyseisestä maasta tulevia tavaroita ja palveluja sisältäviin tarjouksiin julkisissa hankinnoissa.

Hintarangaistusmahdollisuuden asettamisella katsotaan olevan vipuvoimaa keskinäisten kauppaneuvottelujen edistämisessä. Hintarangaistuksen painoarvoa on kuitenkin vaikea arvioida. Toisaalta hintarangaistuksen mahdollisuus voi aiheuttaa kolmansissa maissa myös vastatoimia.

Alkuperäselvitys

Näyttötaakka tavaroiden ja palveluiden alkuperästä on asetusehdotuksen mukaan tarjoajalla. Tarjoajan ei tarvitse esittää tarjouksensa liitteenä selvitystä tavaran tai palvelun alkuperästä. Vasta jos tarjous voittaa, tulee selvitys antaa. Hankinnat, joihin hintarangaistusta käytettäisiin, ovat isoja ja voittajalta pyydettävä alkuperäselvitys voi olla laaja. Hankintayksikön ja muiden tarjoajien tulisi pystyä arvioimaan sen sisältö ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Tavaran ja palvelun alkuperän selvittely lisäisi hallinnollista taakkaa ja epävarmuutta hankintamenettelyssä.

Suomen kanta

Vastavuoroisuusasetuksen sisältämien toimenpiteiden tavoitteena on toimia painostuskeinona kolmansia maita kohtaan, joiden kanssa pyritään solmimaan markkinoille pääsyä koskeva kauppasopimus. Suomen kanta suhtautua varauksellisesti vastavuoroisuusasetuksen säätämiseen on kannatettava. Hinnanoikaisutoimenpide aiheuttaisi ylimääräistä hallinnollista taakkaa ja selvitystyötä hankintayksikölle ja monimutkaistaisi hankintojen toteutusta. Myös kolmansien maiden vastatoimien mahdollisuus on hyvä ottaa huomioon.

Kunnioittavasti
Suomen Yrittäjät

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies