9.10.2013 klo 09:05
Lausunto

U28/2013 vp komission asetusluonnos Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (de minimis-asetus)

Eduskunnan talousvaliokunta

Komissio käynnisti valtintukimodernisaation toukokuussa 2012 tavoitteenaan tukien valvonnan keskittäminen eniten kilpailua vääristäviin tapauksiin, tuen suuntaaminen EU-2020-tavoitteiden mukaisesti, talouskasvun edistäminen, julkisen tuen laadun parantaminen ja sääntöjen sujuvoittaminen sekä päätöksenteon nopeuttaminen (yhteensä noin 35 erilaista sääntöä ja ohjetta).

Komission toimivaltaan kuuluvan de minimis-asetuksen 2.uusi asetusluonnos julkaistiin 23.7.2013. Toisessa asetusluonnoksessa komissio on muuttanut vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmää. Vaikeuksissa olevat yritykset eivät kuulu de minimis-asetuksen soveltamisalaan, eli niille ei voida myöntää asetuksen nojalla valtiontukea.

Komission ehdotuksen mukaan vaikeuksissa olevaksi yritykseksi katsottaisiin yritys, joka täyttää yhdenkin ehdotuksessa mainituista kuudesta edellytyksestä.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät suhtautuu komission toiseen asetusluonnokseen kokonaisuutena arvioiden myönteisesti, sillä se vastaa suurelta osin SY:n aiempaa kantaa, esimerkiksi de minimis-tuen enimmäisrajan osalta.

Sen sijaan Suomen Yrittäjät vastustaa komission ehdottamaa muutosta vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmään. Määritelmän muutoksella olisi merkittäviä vaikutuksia lähes kaikkiin Suomen yritystukiohjelmiin, sillä vaikka komissio on esittänyt vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmän muuttamista de minimis-asetuksen kontekstissa, käytännössä muutos tulisi koskemaan kaikkia samassa yhteydessä uudistettavia valtiontukisääntöjä.

Arvioidemme perusteella määritelmän tiukentaminen vaikeuttaisi olennaisesti pk-yrityksen rahoittamista. Erityisen vaikeassa tilanne olisivat kasvavat ja innovatiiviset pk-yritykset. Merkittävä osa tällaisista pk-yrityksistä olisi uusien kriteerien nojalla vaikeuksissa olevaksi, eikä niille sen vuoksi voisi jatkossa myöntää valtiontukea.

Komission ehdottama muutos vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmään estäisi monissa tapauksissa elinkelpoisten yritysten tukemisen. Lähtökohtaisesti yrityksen vaikeuksien arvioiminen kategorisesti yksittäisen tunnusluvun perusteella ei anna riittävää kokonaiskuvaa tuettavan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Pidämme tärkeänä sitä, että Suomen kantaan kirjataan selkeästi se, että Suomi ei hyväksy komission ehdottamia yksipuolisia, sattumanvaraisia tai muuten toimimattomia kriteerejä yrityksen tukikelpoisuudelle.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti