23.11.2012 klo 10:54
Lausunto

Vähittäiskaupan ohjausta käsittelevä ohjeistusluonnos

Ympäristöministeriö

Vuonna 2011 maankäyttö- ja rakennuslakia muutettiin vähittäiskaupan sijainninohjausta koskevien säännösten osalta. Lakimuutoksesta johtuen on ympäristöministeriön johdolla valmisteltu vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitusta käsittelevä ohjeluonnos. Ministeriö pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa asiasta. Lausuntokierroksen jälkeen ohjeistus viimeistellään ja julkaistaan ympäristöhallinnon ohjeita –julkaisusarjassa.

Esitämme lausuntonamme kohteliaimmin seuraavaa:

Yleistä Yleisenä huomiona esitämme, että opas on hyvin laaja ja siinä käsitellään yksityiskohtaisesti vuonna 2011 tehdyt muutokset kaupan suuryksikkösääntelyyn. Vähittäiskauppaa ohjaavan lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on edistää kaupan palveluiden sijoittumista keskusta-alueille sekä turvata vähittäiskaupan palveluverkon säilymisen ja kehittymisen edellytykset. Tavoite on tärkeä ja se näkyy selkeästi myös käsillä olevassa ohjeluonnoksessa. Lisäksi haluamme kiinnittää ministeriön huomion siihen, että erityisesti erikoiskaupalle kattava liikennevirtasuunnitelma on kaupan sijainnin ohjauksen lisäksi tärkeä seikka.

Ohjeluonnoksen luvussa kahdeksan käsitellään seurantaan liittyviä kehitystarpeita. Toteamme, että esitetyt jatkotoimet ovat kaikilta osin kannatettavia. Erityisen myönteisenä pidämme sitä, että ohjeessa korostetaan laajan yhteistyön merkitystä sekä yrittäjäjärjestön mukanaoloa kaupan palveluverkon suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa. Toimintaympäristön jatkuvalla seurannalla sekä laajalla yhteistyöpohjalla saavutetaan suuryksikkösääntelylle asetetut tavoitteet suljettua mallia tehokkaammin.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Suomen Yrittäjät on tuonut eri yhteyksissä esille, että maankäytön sääntelyllä on osaltaan merkittävä vaikutus markkinoiden toimintaan. Uusilla kaavaratkaisuilla vaikutetaan sekä uusien yritysten markkinoille pääsyyn että jo markkinoilla toimivien yritysten kilpailuedellytyksiin. Lisäksi kaavoituksella on merkitystä kuntalaisten lähipalvelujen saatavuuteen. Tämän vuoksi maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön sekä kuntien päätöksenteon tulee olla avointa ja kohdella kaikkia yrityksiä tasapuolisesti.

Pidämme myönteisenä, että ohjeella pyritään lainsäädännön yhdenmukaisen tulkinnan lisäksi edistämään kaupan eri toimijoiden yhdenmukaista kohtelua. Kaupan ja muiden kaupallisten palvelujen (esimerkiksi kahvilat, ravintolat ja kampaamot) kilpailuvaikutukset on ymmärretty ohjeessa hyvin. Opas on kuitenkin samalla jäämässä sisällöltään tältä osin melko yleisluonteiseksi, mikä todennäköisesti aiheuttaa tulkintaongelmia käytännön kaavoitustyössä. ”Kaupan palvelurakenne, kilpailutilanne ja kaupan palvelujen saavutettavuus” ovat termejä, joita olisi syytä täsmentää konkreettisin esimerkein kaupan palveluverkkoselvityksen laadintaa koskevan osion yhteydessä.

Ohje koskee kaupan suuryksiköiden sijoittumista. Tästä huolimatta kilpailu- ja markkinatilanteen arviointia voidaan ohjata tuloksellisemmin kiinnittämällä huomiota kaiken kokoisten kaupallisten yritysten sijoittumiseen. Ohjeessa voitaisiin konkretisoida asiaa toteamalla terveen kilpailun perustuvan siihen, että markkinoilla toimii suuryksikköjen lisäksi myös pieniä erikois- ja päivittäistavarakaupan myymälöitä. Palvelujen saatavuuden ja monipuolisuuden turvaamiseksi tulisikin edistää pk-yrityksille suunnattujen kilpailukykyisten liikepaikkojen kaavoittamista.

Lopuksi Ohjeella ei ole oikeudellista sitovuutta, mitä voidaan pitää ongelmallisena. Suomen Yrittäjät pitää perusteltuna, että maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arvioinnin yhteydessä kehitetään lainsäädäntöä siten, että kaupan eri toimijoiden tasapuoliseen ja yhdenmukaiseen kohteluun on selkeästi lainmukainen velvollisuus. Kannatamme terveen kilpailun edistämisohjelman kirjausta, jonka mukaan ”maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaan niin, että myös kilpailu- ja elinkeinopoliittiset näkökohdat otetaan huomioon kaavoituksessa”. MRL:ia tulisi muuttaa siten, että kilpailu- ja markkinavaikutusten arviointi sisällytetään kaavojen sisältövaatimuksiin.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies