13.2.2014 klo 09:45
Lausunto

Vakioitu arvonlisäveroilmoitus

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

Lausuntopyyntö koskee valtioneuvoston kirjelmää U 83/2013 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta vakioidun arvonlisäveroilmoituksen osalta KOM(2013) 721.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

SY pitää ehdotusta vakioidusta arvonlisäveroilmoituksesta kannatettavana. Vakioitu arvonlisäveroilmoitus helpottaisi erityisesti pk-yritysten EU-kauppaa sekä vähentäisi hallinnollista taakkaa. Vakioidun arvonlisäveroilmoituksen käyttöönotto myös todennäköisesti alentaisi yritysten kynnystä aloittaa muihin jäsenvaltioihin suuntautuva liiketoiminta.

Ehdotuksen mukaan vakioituun arvonlisäveroilmoitukseen tulisi täyttää enintään 26 tietokenttää ja jäsenvaltiot voisivat vapauttaa yritykset kaikkien muiden paitsi viiden kentän täyttämisestä. Tämä tarkoittaisi sitä, että ilmoitus olisi samansisältöinen eri jäsenvaltioissa vain näiden viiden pakollisen tiedon osalta. Muilta osin yritykset joutuisivat siten jatkossakin selvittämään, millaisia muita mahdollisia sisältövaatimuksia eri jäsenvaltiot arvonlisäveroilmoitukselta edellyttävät. Nykytilaan verrattuna ehdotus merkitsisi kuitenkin huomattavaa parannusta. Ehdotuksen jatkovalmistelussa ilmoituksen ei-pakollisten tietosisältöjen vakiointia tulisi edistää vähentämällä niiden lukumäärää. On syytä myös todeta, että vakioidun arvonlisäveroilmoituksen käyttöönotto aiheuttaa yrityksille myös kustannuksia raportointimenetelmien ja tietojärjestelmien uusimisen johdosta.

Vakioidun arvonlisäveroilmoituksen jatkovalmistelun yhteydessä tulisi laatia jäsenvaltiokohtaisesti selkeät veroilmoituksen täyttöohjeet, jotta ilmoittamisvelvollisuus olisi mahdollisimman yksinkertaista täyttää. Ohjeista tulisi käydä ilmi muun muassa se, mitä tietoja asianomainen jäsenvaltio kuhunkin tietosisältökohtaan vaatii ilmoitettavaksi. Ohjeet tulisi laatia ainakin englanninkielisinä. Vakioidun arvonlisäveroilmoituksen antaminen tulisi lisäksi sallia kaikissa jäsenvaltioissa englanniksi. Yritysten asiointia helpottaisi myös, jos arvonlisäveroilmoitus olisi mahdollista antaa yrityksen omalla hallintokielellä.

Jäsenvaltiot eivät enää voisi vaatia vuosittaista yhteenvetoilmoitusta, vaan mahdollisiin oikaisuihin tarvittavat tiedot sisältyisivät vakioituun veroilmoitukseen. SY pitää yhteenvetoilmoituksista luopumista kannatettavana.

Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on sallittava ja ne voivat vaatia, että vakioidut arvonlisäveroilmoitukset annetaan sähköisesti. Sähköinen asiointi vähentää hallinnollista taakkaa ja helpottaa monien yritysten ilmoittamista. Sähköisesti annetun ilmoituksen osalta tulee varmistaa, että sähköiset menettelyt toimivat käytännössä joustavasti myös pk-yritysten näkökulmasta.

Kannatamme myös ehdotusta mikroyritysten arvonlisäveron tilitys- ja ilmoitusharvennusten osalta.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Laura Kurki
veroasiantuntija