9.5.2011 klo 11:44
Lausunto

Valtioneuvostohallituksen jatkokirjelmä ehdotuksesta neuvoston astukseksi (yhtiöoikeus, asetus yksityisen eurooppayhtiön (SPE) säännöistä) (U 41/2008)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme kohteliaimmin seuraavaa:

Kysymyksessä on jatkokirjelmä asiassa U 41/2008. Olemme lausuneet asiasta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle valiokunnalle 16.11.2009, jolloin olemme todenneet suhtautuvamme myönteisesti uuden yhtiömuodon synnyttämiseen ja sen taustalla oleviin tavoitteisiin. Lisäksi olemme pitäneet tärkeänä, että yksityistä eurooppayhtiötä koskeva sääntely on selkeää ja oikeusvarmaa. Ainoastaan tällöin pienimmätkin yritykset voivat hyötyä uudesta yritysmuodosta, mikä on myös Small Business Act for Europe -hankkeen yhtenä tavoitteena.

Työelämäsääntelyyn eurooppayhtiö vaikuttaisi lähinnä henkilöstön osallistumista koskevien säännösten osalta. Pääsääntöisesti eurooppayhtiöön sovellettaisiin henkilöstöosallistumisen osalta sen rekisteröidyn kotipaikan jäsenvaltion säännöksiä henkilöstöosallistumisesta. Henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnosta annettu laki koskee Suomessa yrityksiä, joiden palveluksessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 150.

Viitaten aikaisempaan lausuntoomme totean, että henkilöstön osallistuminen yrityksen hallintoon on eurooppayhtiössä järjestettävä niin, että se ei tarpeettomasti muodosta estettä uuden yhtiömuodon käyttämiselle.

Suomen Yrittäjät ry

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö,
varatuomari