10.5.2011 klo 11:40
Lausunto

Valtioneuvoston asetukset postin toimipisteiden sijoittelusta ja postitoiminnan toimilupahakemuksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Uusi postilaki tulee voimaan kesäkuun alussa. Uudella lailla taataan viisipäiväinen jakelu, kohtuuhintainen kirje- ja pakettipalvelu sekä toimipisteverkon säilyttäminen. Postin peruspalvelut halutaan turvata valtakunnallisesti sekä kaupungeissa että haja-asutusalueilla. Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltavana uuden postilain 16 §:n ja 5 §:n mukaiset valtioneuvoston asetukset, joista ministeriö pyytää Suomen Yrittäjät ry:n lausuntoa. Lausunnolla olevilla asetuksilla on tarkoitus säätää tarkemmin postitoimipisteiden sijoittamisesta sekä postitoiminnan toimilupahakemuksen sisällöstä. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Postin toimipisteiden sijoittelu

Postilaki edellyttää, että yleispalvelun tarjoaja ylläpitää vähintään yhtä postitoimipaikkaa jokaisen kunnan alueella. Postitoimipaikkojen tulee sijaita kohtuullisen matkan päässä asukkaista. Toimipisteiden sijaintia ja kohtuullista matkaa määriteltäessä otetaan aina huomioon alueen väestöntiheys, pinta-ala, asukkaiden asiointitarpeet, palveluiden sijainti yleensä ja muut paikalliset olosuhteet sekä uusien postipalvelumuotojen kehittyminen. Toimipisteenä voi tietyin edellytyksin olla myös muu kuin kiinteä toimipiste.

Valmisteilla olevalla valtioneuvoston asetuksella postin toimipisteiden sijoittelusta on tarkoitus täsmentää postilain 16 §:n säännöksiä. Asetuksen mukaan toimipisteet on sijoitettava pääsääntöisesti muiden tavanomaisesti käytettävien päivittäis-, erikoiskaupan ja muiden asiointipalveluiden yhteyteen eli alueille, missä muutkin palvelut ovat tarjolla. Postitoimipaikkojen sijoittaminen pääsäännön mukaisesti keskusta-alueille on kannatettavaa ja tarkoituksenmukaista. Huomautamme kuitenkin, että esityksessä ei ole riittävällä tavalla selvitetty sitä, miten esimerkiksi mahdollisuus järjestää palvelut muussa kuin kiinteässä toimipaikassa vaikuttaa asiamiespostien toimintaan.

Yleispalvelun tarjoajan ylläpitämät toimipisteet tulee asetuksen mukaan sijoittaa siten, että vähintään 60 prosentilla postipalvelujen käyttäjistä matka vakituisesta asunnosta toimipisteeseen on enintään kolme kilometriä. Korkeintaan 15 prosentilla postipalvelujen käyttäjistä matka vakituisesta asunnosta toimipisteeseen saa olla yli 10 kilometriä. Näin ollen toimipisteet tulee sijoittaa kohtuullisen matkan päähän luonnollisten henkilöiden vakituisessa käytössä olevista asunnoista.

Kuitenkin 25 prosenttia yrityksistä oli vuonna 2010 tehdyn postipalvelututkimuksen mukaan tyytymättömiä yleispalvelun tarjoajan toimipisteiden sijoittumiseen. Huomautammekin, että erityisesti pienet yritykset käyttävät runsaasti yleispalveluita. Näin ollen palveluiden saatavuudella ja saavutettavuudella on erityistä merkitystä luonnollisten henkilöiden lisäksi myös yrityksille. Pidämme perusteltuna, että yleispalvelun tarjoajien toimipisteiden sallittua välimatkaa arvioitaessa otettaisiin luonnollisten henkilöiden asuntojen lisäksi huomioon myös yritysten toimipaikat.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies