15.10.2014 klo 12:29
Lausunto

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (jätedirektiivien muuttaminen)

Eduskunnan talousvaliokunta

Suomen Yrittäjät katsoo, että valtioneuvoston kirjelmässä on nostettu esiin Suomen kannalta keskeiset näkökohdat jätedirektiivien muutoksiin liittyen. Korostamme seuraavia näkökohtia jätedirektiivien muuttamisessa.

Yhdyskuntajätteen määritelmä

Yhdyskuntajätteen määritelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhdyskuntajätteeksi katsottaisiin kotitalousjäte ja sitä luonteeltaan ja koostumukseltaan muistuttavat vähittäiskaupan, pienten yritysten, toimistorakennusten ja laitosten jätteet, jotka kunnat tai niiden puolesta toimiva taho kerää. Suomen Yrittäjät pitää hyvin tärkeänä, ettei yhdyskuntajätteen määritelmää sidota ehdotuksen mukaisesti kuntien järjestämisvastuulla oleviin jätteisiin. Kuntien vastuu yhdyskuntajätteen keräämisestä voi vaihdella jäsenmaittain ja siten tällainen määritelmä estäisi jätedirektiivien yhtenäisen toimeenpanon. Lisäksi tulee turvata jätteen tuottajien omaan päätökseen perustuva tapa järjestää jätteidensä kuljettaminen ja hyödyntäminen ja siten toimivat jätehuollon markkinat, joilla kaikilla alalla toimivilla yrityksillä on tasapuoliset ja vapaat mahdollisuudet toimia.

Jätteiden innovatiivinen hyödyntäminen

Suomen Yrittäjät pitää hyvänä, että valtioneuvoston alustavassa kannassa on huomioitu jätteen uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä koskevien tavoitteiden yhteys EU:n energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen ja uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämiseen. Pidämme tärkeänä, että jätteet ovat mahdollisimman vapaasti yritysten jalostettavissa. Uusilla teknologioilla ja innovaatioilla voidaan edistää jätteiden hyödyntämistä uudelleenkäytössä, kierrätyksessä ja materiaalien ja energiantuotannossa. Jätehierarkiaa tulee voida soveltaa niin, että jätteiden jalostaminen korkean teknologian tuotteiksi on mahdollista.

Yritysten hallinnollinen taakka

Suomen Yrittäjät pitää hyvänä valtioneuvoston kantaa jätteen kuljetuksen lupamenettelyjä koskeviin muutoksiin ja vaarallisia jätteitä koskevan raportointimenettelyn lisäämiseen. Jätteenkuljetusalalla toimivia pieniä yrityksiä ei tule turhaan rasittaa lupamenettelyllä, kun rekisteröintimenettely on koettu riittäväksi. Toiminnan harjoittajia ei tule myöskään rasittaa turhalla raportointimenettelyllä. Nykyinen velvoite kirjanpitoon, joka on tarvittaessa viranomaisten saatavilla, on riittävä.

Yhtenäiset laskentamenetelmät ja kansallisten olosuhteiden huomioiminen

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että jätedirektiivien määritelmät ja laskentamenetelmät ovat selkeitä, jotta jätedirektiivit voidaan toimeenpanna jäsenmaissa yhtenäisesti. Tavoitteita, laskentamenetelmiä ja määritelmiä ehdotetaan nyt muutettavaksi yhtä aikaa. Laskentamenetelmien muutos voi vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista. Myös määritelmien muuttaminen vaikuttaa laskentatapoihin ja tavoitteiden realistisuuteen. Tavoitteiden asettamisessa tulee huomioida laskentamenetelmien ja määritelmien muutokset, jotta ne olisivat jäsenmaiden saavutettavissa. Lisäksi tulee ottaa huomioon kansalliset olosuhteet, jotta tavoitteiden ympäristöhyödyt ja niiden saavuttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat keskenään tasapainossa. Jäsenmaiden tavoitteiden on perustuttava yhtenäisiin laskentamenetelmiin ja vertailtaviin tietoihin.

Suomen Yrittäjät kannattaa valtioneuvoston ehdotusta muuttaa tuottajavastuujärjestelmiä koskevat vähimmäisvaatimukset muuttamista ohjaaviksi yleisiksi periaatteiksi sen sijaan, että ne olisivat jäsenmaita sitovat. Jäsenmailla tulee olla mahdollisuus päättää tuottajavastuun toteuttamistavasta, jotta tuottajavastuu voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla kansallisten olosuhteiden ja olemassa olevien järjestelmien kannalta. Kansallisten erityispiirteiden huomioon ottamiseksi ja jäsenmaiden vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi säädösvaltaa ei tule siirtää ehdotuksen mukaisesti komissiolle.

Suomen Yrittäjät

Eini Lemmelä
ympäristöekonomisti