28.5.2009 klo 14:54
Lausunto

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (mikroyritysten vapauttaminen tilinpäätösdirektiivien soveltamisalasta) (U 32/2009 vp)

Eduskunta
Talousvaliokunta

Suomen Yrittäjät lausuu asiasta kunnioittavasti seuraavaa:

Kysymyksessä on komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, joka mahdollistaisi mikroyritysten vapauttamisen neljännen yhtiöoikeusdirektiivin soveltamisesta. Mikroyhteisöinä pidettäisiin ehdotuksen mukaan yrityksiä joiden taseen mukaan kaksi seuraavista raja-arvoista ei ylity tilinpäätöspäivänä: taseen loppusumma 500 000 euroa, nettoliikevaihto 1 000 000 euroa ja/tai työntekijöitä tilikauden aikana keskimäärin 10 henkeä. Direktiivi ei velvoittaisi lainsäädäntömuutoksiin vaan kyse olisi ns. jäsenvaltio-optiosta. Näin ollen jäsenvaltiotasolla voitaisiin päättää, millainen tilinpäätös mikroyrityksiltä edellytetään vai edellytetäänkö sitä lainkaan.

Direktiiviehdotuksella on liittymäkohtia yritysten hallinnollisen taakan vähentämishankkeisiin, joiden tavoitteena on purkaa yrityksille sekä EY- että kansallisen lainsäädännön tiedonantovelvoitteista aiheutuvaa turhaa byrokratiaa. Valtioneuvoston 12.3.2009 tekemän periaatepäätöksen mukaan kansallisesta lainsäädännöstä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa tulee vähentää 25 %:lla vuoden 2006 tasosta vuoteen 2012 loppuun mennessä.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä vähentää yritysten hallinnollista taakkaa valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti. Yksi hallinnollisen taakan vähentämisen kansallinen prioriteettialue on taloushallinnon raportointi, jonka aiheuttamat hallinnolliset kustannukset tullaan vuoden 2009 aikana mittaamaan ja arvioimaan ns. standardikustannusmenetelmää (SCM) käyttäen. Arvioinnin seurauksena tulee kyetä löytämään ja toteuttamaan sellaisia helpotuksia, jotka konkreettisesti vähentävät yritysten hallinnollista taakkaa vaarantamatta kuitenkaan taloushallinnon raportoinnille asetettuja perustavoitteita.

Toteamme yleisesti, että Suomessa taloudellinen raportointi on suurelta osin viranomaispainotteista ja tilinpäätöksen tärkein hyväksikäyttötehtävä liittyy verotukseen. Keskeinen ongelma on se, että verotuksessa monet asiat tulkitaan toisin kuin kirjanpidossa. Kirjanpitolainsäädäntö sinällään on näkemyksemme mukaan pääosin toimiva. Pienimmät yritykset tulisi kuitenkin vapauttaa velvollisuudesta julkistaa tuloslaskelma, sillä julkistamisvelvoite palvelee lähinnä kilpailijoiden intressejä. Huomautamme, että nykyinenkään EU-lainsäädäntö ei aseta estettä edellä mainitun kevennyksen toteuttamiselle.

U-kirjelmästä ilmenevään valtioneuvoston kantaan siitä, että se kannattaa kaikkia toimia yhtiöiden hallinnollisen taakan vähentämiseksi ja siihen liittyväksi EU:n yhtiöoikeudellisen sääntelyn keventämiseksi, on helppo yhtyä. Valtioneuvoston kannasta ilmenee myös huoli siitä, että direktiiviehdotus toteutuessaan voi johtaa siihen, että kansalliset tilinpäätössäännökset etääntyvät tarpeettoman paljon toisistaan. Tässä mielessä, ja kun otetaan huomioon tilinpäätösdirektiivien tavoitteet, voisi olla perusteltua arvioida vielä tarkemmin komission direktiiviehdotuksen vaikutuksia. U-kirjelmässäkin on todettu käynnissä olevasta neljännen ja seitsemännen yhtiöoikeusdirektiivin laajemmasta tarkistusprosessista.

Toisaalta komission lähestymistapa, jossa korostetaan toimenpiteiden ripeyttä, on hallinnollisen taakan vähentämistarpeet huomioon ottaen ymmärrettävä. Suomen Yrittäjät yhtyy siten valtioneuvoston kantaan, mutta korostaa, että komission ehdotuksen vaikutukset tulisi arvioida nykyistä kattavammin.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Janne Makkula
Lainsäädäntöasioiden päällikkö, varatuomari