16.11.2009 klo 09:13
Lausunto

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhtiöoikeus, asetus yksityisen eurooppayhtiön (SPE) säännöistä) (U 41/2008)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme kohteliaimmin seuraavaa.

Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa pk-yritysten kilpailukykyä helpottamalla niiden toimintaa yhteismarkkinoilla tarjoamalla uusi joustava osakeyhtiömuoto – yksityinen eurooppayhtiö- , joka perustuisi yhteisiin, pk-yritysten tarpeisiin mukautettuihin periaatteisiin. Lisäksi ehdotuksella pyritään vähentämään kustannuksia, joita aiheutuu yritysten perustamista ja toiminnan harjoittamista koskevien säännösten noudattamisesta muissa jäsenvaltioissa.

Suomen Yrittäjät suhtautuu myönteisesti uuden yhtiömuodon synnyttämiseen ja sen taustalla oleviin tavoitteisiin. Lisäksi pidämme tärkeänä, että yksityistä eurooppayhtiötä koskeva sääntely on selkeää ja oikeusvarmaa. Ainoastaan tällöin pienimmätkin yritykset voivat hyötyä uudesta yritysmuodosta, mikä on myös Small Business Act for Europe -hankkeen yhtenä tavoitteena.

Työelämäsääntelyyn eurooppayhtiö vaikuttaisi lähinnä henkilöstön osallistumista koskevien säännösten osalta. Eurooppayhtiöön sovellettaisiin henkilöstöosallistumisen osalta sen rekisteröidyn kotipaikan jäsenvaltion säännöksiä henkilöstöosallistumisesta. Henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnosta annettu laki koskee Suomessa yrityksiä, joiden palveluksessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 150. Suomen Yrittäjät korostaa, että henkilöstön osallistuminen yrityksen hallintoon on jatkossakin järjestettävä niin, että se ei tarpeettomasti muodosta estettä uuden osakeyhtiömuodon käyttämiselle.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Outi Tähtinen
Työmarkkina-asioiden päällikkö, varatuomari