13.10.2009 klo 09:20
Lausunto

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (vanhempainvapaasopimuksen uudistaminen)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Valtioneuvoston kirjelmän taustalla on EU:n työmarkkinaosapuolten sopimus vanhempainvapaadirektiivin uudistamista. Vanhempainvapaasopimus uudistaa vuoden 1996 vanhempainvapaasopimusta niin, että sillä otetaan käyttöön useita mukautuksia mutta säilytetään nykyisen sopimuksen pääperiaatteet. Sopimuksessa vahvistetaan yleiset periaatteet vanhempainvapaasta ja jätetään jäsenvaltioille päätäntävalta säännöistä, joilla periaatteet pannan täytäntöön kunkin jäsenvaltion työmarkkinoiden mukaan. Sopimus pidentää vanhempainvapaan vähintään kolmesta kuukaudesta neljään kuukauteen. Yksi vanhempainvapaakuukausista ei ole siirrettävissä toiselle vanhemmalle. Lisäksi sopimus tarjoaa mahdollisuuden pyytää työnantajalta mahdollisuutta tehdä joustavaa työaikaa sekä kehottaa edistämään työntekijän paluuta perhevapaalta takaisin työelämään. Jäsenvaltioiden on arvioitava, onko tarvetta muuttaa vanhempainvapaan edellytyksiä tai soveltamiskäytäntöjä vammaisten tai pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien osalta tai ryhtyä lisätoimiin adoptiovanhempien erityistarpeiden osalta. Sopimuksen täytäntöönpanossa voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioissa jo olemassa olevat vapaajärjestelyt, kuten hoitovapaa sekä isyysvapaa.

Suomen Yrittäjät katsoo, että Suomen perhevapaajärjestelmä kattaa lähtökohtaisesti vanhempainvapaasopimuksesta seuraavat muutokset, etenkin ottaen huomioon isyysvapaan pidentämistä 36 arkipäivään koskeva hallituksen esitys. Muilta osin vanhempainvapaasopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat muutokset tulee käsitellä sosiaali- ja terveysministeriön vanhempainvapaajärjestelmän uudistamista selvittävässä työryhmässä.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Outi Tähtinen
Työmarkkina-asioiden päällikkö