21.2.2012 klo 12:26
Lausunto

Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä finanssitransaktioverojärjestelmästä

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta

Rahoitusmarkkinoiden vakauttaminen ja uusien kansainvälisten finanssikriisien torjuminen ennakolta ovat ehdottomasti kannatettavia tavoitteita. Suomen Yrittäjät (SY) suhtautuu kuitenkin epäillen siihen, olisiko finanssitransaktiovero (FTV) paras tai edes toimiva keino edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

FTV:n kaltaisten verojen toimivuuden ratkaisee suurelta osin niiden maantieteellinen laajuus. Mikäli Iso-Britannia ja Ruotsi eivät ota veroa käyttöön, kuten näyttää tapahtuvan, olisi veron vaikutuksena vain se, että se siirtäisi osan finanssialan liiketoiminnasta veron piirissä olevien maiden ulkopuolelle. Tavoite rahoitusmarkkinoiden paremmasta vakaudesta jäisi siten toteutumatta. Toiseksi veron lopulliset nettovaikutukset sen piirissä olevien maiden verokertymiin olisivat EU:n komission arvion mukaan lähellä nollaa, kun otetaan huomioon veron todennäköiset kielteiset vaikutukset investointeihin ja työllisyyteen.

Finanssitransaktiovero olisi perusluonteeltaan fiskaalinen. Pahimmillaan se voisi vaikeuttaa rahoitusmarkkinoiden ja talouden toipumista nykyisestä kriisistä, jota ei ole vielä ohitettu. Vero ei myöskään kohdistuisi vain liiallista riskinottoa harjoittaneisiin finanssilaitoksiin vaan paljon laajemmin alan toimijoihin. Veron lopullisina maksajina olisivat finanssilaitosten asiakkaina olevat yritykset ja kuluttajat – kuten valtioneuvoston kirjelmässä aivan oikein todetaankin.

Suomen kannalta näemme uhkana, että FTV kuihduttaisi maamme osakemarkkinoita ja samalla koko pääomamarkkinatoimintaa. Tämä olisi talouden kasvulle ja työllisyydelle kielteistä, koska suomalaiset yritykset tarvitsevat monipuoliset ja hyvin toimivat pääomamarkkinat. Pankkitoiminnan kansainvälisen säätelyn kiristyessä mm. Basel III vakavaraisuusuudistuksen myötä pankkien luotonantokyky on jatkossa aiempaa rajatumpi. Erityisesti nopeasti kasvavien yritysten keskimääräistä riskipitoisempien investointien rahoitus edellyttää toimivia pääomamarkkinoita, ja niiden kautta yrityksiin välitettävää riskiä sietävää pääomaa. Vero voisi osaltaan vaikeuttaa tällaisen pääoman kanavoitumista yrityksiin.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Timo Lindholm
varatoimitusjohtaja