28.2.2012 klo 11:02
Lausunto

Valtioneuvoston kirjelmä ja jatkokirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksill

Eduskunta
Talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme kohteliaimmin seuraavaa:

Asian tausta

Komissio on antanut otsikkoasiassa määriteltyä vähämerkityksellistä ns SGEI-palveluja koskevan ensimmäisen asetusluonnoksen syksyllä 2011. Kyseisessä luonnoksessa arvioitiin, että soveltamisalaan kuuluvat palvelut ovat luonteeltaan paikallisia varsinkin, kun niistä vastaavat paikallisviranomaiset. Myös valtioneuvoston kirjelmässä eduskunnalle 9.12.2011 on esitetty näkemys, että nämä SGEI–palvelut voivat olla erittäin paikallisia.

Komission asetusluonnokseen sisältyi tuen soveltamisalan rajaus siten, että säännöksiä voitaisiin soveltaa, kun tuen myöntää alle 10.000 asukkaan paikallisviranomainen, tuen kokonaismäärä on enintään 150.000 euroa verovuotta kohden ja tuen saajana olevan yrityksen keskimääräinen vuotuinen liikevaihto ennen veroja kaikkien liiketoimintojen osalta jää alle 5 miljoonaa euroa tuen myöntämistä edeltäneiden kahden varainhoitovuoden aikana.

Suomen Yrittäjät on pitänyt tärkeänä tuen soveltamisalan rajauksia, mutta katsonut, että asukasrajaa tulisi laskea 5 000 asukkaaseen, koska paikalliset palvelut voivat olla toimivia jo pienissäkin kunnissa.

Muutokset komission asetusluonnokseen

Komission uudesta 20.12.2011 antamasta asetusluonnoksesta on poistettu soveltamisalaa koskevat rajaukset alle 10.000 asukkaan paikallisviranomaisesta ja tukea saavan yrityksen enimmäisliikevaihdosta. Lisäksi tuen määrää on nostettu 500.000 euroon ja tuen myöntöaikaa on jatkettu kolmeen vuoteen. Näillä muutoksilla asetuksen mukaista tukea voisi myöntää mikä tahansa hankintaviranomainen myös suurille yrityksille ja se voisi olla 500.000 euroa yhden vuoden aikana.

Asetusehdotukseen tehdyt muutokset ovat valitettavia ja suhtaudumme niihin kielteisesti. Asetusehdotuksen soveltamisalan laajennus on vastoin asetuksen säätämisen tavoitetta turvata paikalliset palvelut, joita ostaa paikallinen viranomainen. Tuen myöntämisen väljennys lisää myös huomattavasti vaaraa kilpailun estymisestä ja vääristymisestä varsinkin, jos palvelun tarjoajaa ei valita hankintalain mukaisella kilpailutusmenettelyllä. Palvelusta maksettavien kustannusten arviointi ja läpinäkyvyys myös heikkenee kun tuottajana voi olla iso laajasti palvelua tuottava yritys. Ison tuottajan valinta voi myös johtaa kustannusten nousuun, kun mahdollisten kilpailijoiden määrä vähenee.

Suomen Yrittäjät katsoo palvelujen taloudellisen tuottamisen turvaamiseksi ja alan kilpailun säilyttämiseksi välttämättömäksi, että asetukseen sisällytetään palvelun hankkijaa ja tuottajaa koskevat rajaukset. Niin voidaan turvata asetuksen tavoitteen toteutumista. Lisäksi koska SGEI-palvelua voi todennäköisesti tuottaa useampi kuin yksi tuottaja, on tärkeä huolehtia siitä, että palvelu kilpailutetaan hankintalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Suomen Yrittäjät ry

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö,
varatuomari