20.5.2010 klo 11:19
Lausunto

Valtioneuvoston periaatepäätökset M 2/2010 vp Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta, M 3/2010 vp Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna ja M 4/2010 vp

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Sähköntuotantoon tarvitaan lähitulevaisuudessa investointeja sähkönhankinnan omavaraisuuden lisäämiseksi, käytöstä poistuvien sähköntuotantolaitosten korvaamiseksi sekä sähkönkulutuksen kasvun kattamiseksi. Suomi on myös sitoutunut kansainvälisesti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään.

Suomen yleisen kilpailukyvyn ja talouskasvun kannalta sähkön riittävyydellä ja kohtuullisella hinnalla on keskeinen merkitys. Energiakustannukset vaikuttavat Suomessa merkittävästi niin viennin kilpailukykyyn, yritysten investointimahdollisuuksiin kuin kotitalouksien ostovoimaankin.

Ydinvoiman lisärakentaminen on kannatettavaa, koska ydinvoima on kasvihuonekaasupäästötön ja edullinen perusvoimantuotantomuoto. Ydinvoiman avulla voidaan vastata kasvihuonekaasupäästötavoitteisiin ja samalla taata elinkeinotoiminnan käyttöön kohtuuhintaista energiaa sekä välttää riippuvuutta sähkön tuonnista.

Riittävän sähköntuotantokapasiteetin turvaaminen

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn turvaamiseksi on varmistettava riittävästi energian tuotantokapasiteettia tuleville vuosikymmenille. Tätä kautta tuetaan työllisyyden edellytyksiä. Sähkön tulevan kysynnän määrittelyyn liittyy epävarmuuksia koskien muun muassa eri toimialojen kehitystä taantumasta noustaessa sekä sähkön ja muiden energiamuotojen käytön suhdetta. Sähkön kysyntä voi kasvaa energian kokonaiskulutuksen tehostuessakin, esimerkiksi sähköautojen ja lämpöpumppujen lisääntyessä. Energiasta ei saa tulla niukkuutta, joka aiheuttaisi kustannuspaineita elinkeinotoiminnalle, vaan energian saanti on turvattava kaikilla taloudellisen kehityksen poluilla. Myönteiset periaatepäätökset ydinvoiman lisärakentamisesta kahdelle hakijalle ovat kannatettavia, koska ne turvaavat osaltaan yritysten kasvumahdollisuuksia ja työllistämisen edellytyksiä.

Ydinvoimalaitoshankkeiden työllisyysvaikutukset

Ydinvoimalaitoksen rakentamisella ja toiminnalla on merkittävä vaikutus työllisyyteen ja elinkeinotoiminnan kehitykseen alueella, jolle se rakennetaan. Ydinvoima-laitoksen rakentaminen kestää useita vuosia. Yhden ydinvoimayksikön pysyvä kotimaisen työllisyyden lisäys kerrannaisvaikutukset mukaan lukien on VATT:in arvioiden mukaan noin 10 000 henkilötyövuotta.

Ydinvoimalaitos vaikuttaa valmistumisensa jälkeen työllisyyteen ja talouskasvuun myös laajemmin. Ydinvoimalla pystytään tuottamaan edullista, vakaahintaista ja saatavuudeltaan turvattua sähköä. Siten se tekee energiavaltaisen teollisuuden toimintaympäristöstä pitkän aikavälin investointien kannalta houkuttelevamman. Teollisuuden investointien kautta syntyy uusia työpaikkoja ja kysyntää yritysten tuottamille tuotteille ja palveluille.

Ilmasto- ja energiatavoitteet

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on turvata sähkön saatavuus, pitää sähkön hinta kohtuullisena, turvata sähkönhankinnan riittävä omavaraisuus sekä pitää sähkön tuotannon ympäristövaikutukset kohtuullisina. Suomi on kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen rinnalla sitoutunut kasvattamaan uusiutuvan energian osuutta energian loppukulutuksesta 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä.

Uusiutuvan energian käytön kasvattaminen edellyttää nykyisellään taloudellista tukea, sillä monet uusiutuvan energian tuotantomuodoista eivät ole vielä riittävän kehittyneitä kaupallisesti kilpaillakseen markkinoilla vakiintuneempien energian tuotantomuotojen kanssa. Uusiutuvan energian tavoiteltu lisäys pyritäänkin to-teuttamaan uusiutuvan energian velvoitepaketin avulla. Ydinvoiman lisärakentaminen uusiutuvan energian käytön rinnalla auttaa muun muassa poistamaan riippuvuutta tuontisähköstä sekä hillitsee muuttuvilta kustannuksiltaan edullisena tuotantomuotona ilmasto- ja energiapolitiikan mahdollisesti aiheuttamaa kustannusten nousua. Uusiutuvalla energialla tapahtuvan sähköntuotannon rinnalle tarvitaan jatkossakin tasaista perusvoimaa. Periaatepäätökset ydinvoiman lisärakentamisesta yhdessä uusiutuvan energian velvoitepaketin kanssa muodostavat suhteellisen tasapainoisen kokonaisuuden.

Posiva Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen

Ydinenergialain mukaan kunkin voimayhtiön on huolehdittava tuottamistaan ydinjätteistä, kunnes ne on hyväksytysti loppusijoitettu. Vastuu ydinjätehuollon toteuttamisesta ja kustannuksista on siten ydinvoiman tuottajilla. Loppusijoituslaitoksen laajentaminen mahdollistaa Olkiluoto 4 -yksikön tuottaman ydinjätteen loppusijoituksen ja siten huolehtimisvelvollisuuden toteutumisen sen osalta.

Ydinenergialaki velvoittaa voimayhtiöt sijoittamaan ydinjätteet pysyväksi tarkoitetulla tavalla Suomeen. Yhteiskunnan kannalta on järkevää, että Olkiluoto 4-yksikön tuottamien ydinjätteiden käsittely tapahtuu lähellä niiden syntypaikkaa. Tällöin vältytään riskialttiilta jätteiden kuljetuksilta. Ydinjätteiden loppusijoituslaitoksen laajentaminen on myös taloudellisesti edullisempaa kuin täysin uuden loppusijoituslaitoksen rakentaminen.

Posiva Oy on periaatepäätöshakemuksessaan esittänyt loppusijoituslaitoksen suunnittelussa huomioitavat riskit ja turvallisuusnäkökohdat. Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että Posiva Oy on tehnyt pitkäjänteistä ja laajaa tutkimusta ydinturvallisuuteen ja ydinjätteiden loppusijoitukseen liittyen.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Johanna Hietamäki
ympäristöekonomisti