16.4.2013 klo 09:52
Lausunto

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014-2017 (VNS 3/2013 vp) EK tyv

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa valtioneuvoston selonteosta valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014¬-2017. Esitämme lausuntonamme asiassa kohteliaimmin seuraavaa:

Työllisyyteen ja kasvuun vaikuttavat kehyspäätöksen linjauksista merkittävimmin yritysverotusta koskevat muutokset. Sen sijaan työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan kohdalla tehdyillä päätöksillä ei mielestämme ole kovin ratkaisevaa merkitystä työllisyydelle tai kasvulle, vaikkakin oikeaan suuntaan menevinä niitä voidaan pitää. Kyse on lähinnä työllisyysmäärärahojen suuntaamisesta.

Kehyspäätöksessä ei ole lainkaan niitä yritysten kannalta työllistämiseen kannustavia tai työvoiman kysyntää lisääviä avauksia, joita olisi kaivattu. Työvoiman tarjontaa eli työhön menemiseen kannustavia, työurasopimukseen perustuvia toimia on todettu sosiaali- ja terveysministeriön pääluokan kohdalla. Kyse on työttömyysturvan keston lievästä lyhentämisestä eräissä tilanteissa.

Positiivisina muutoksina voidaan sinänsä pitää työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen edistämiseksi käyttöönotettavaa alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille maksettavaa joustavaa hoitorahaa sekä osatyökykyisten työllistymisen helpottamiseen tähtääviä, osasairauspäivärahaa koskevia muutoksia.

Nuorten kouluttamista työn yhteydessä koskevat kirjaukset ovat kehyspäätöksessä sinänsä myönteisiä ja niiden pohjalta toivottavasti kyetään kehittämään toimiva työn yhteydessä kouluttautumisen malli nuoria varten. Näyttää siltä, että pyrkimyksistä huolimatta oppisopimusjärjestelmää ei pystytä kehittämään sellaiseksi, että oppisopimus tarjoaisi todellisen vaihtoehdon nuorille ammatin hankkimiseksi.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Atte Rytkönen
lainopillinen asiamies