12.4.2013 klo 09:46
Lausunto

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014-2017 (VNS 3/2013 vp) EK vvv

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaosto

Lausuntonaan valtioneuvoston selonteosta valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014-2017 Suomen Yrittäjät esittää kunnioittavasti seuraavaa:

Työllisyyteen ja kasvuun vaikuttavat kehyspäätöksen linjauksista merkittävimmin yritysverotusta koskevat muutokset.

Sen sijaan TEM:n pääluokan kohdalla tehdyillä päätöksillä ei mielestämme ole kovin ratkaisevaa merkitystä työllisyydelle tai kasvulle, vaikkakin oikeaan suuntaan menevinä niitä voi pitää. Kyse on lähinnä työllisyysmäärärahojen suuntaamisesta. Kehyspäätöksessä ei ole lainkaan yritysten kannalta työllistämiseen kannustavia avauksia, joita olisi kaivattu. Työvoiman tarjontaa eli työhön menemiseen kannustavia, työurasopimukseen perustuvia toimia on todettu STM:n pääluokan kohdalla. Kyse on työttömyysturvan keston lievästä lyhentämisestä eräissä tilanteissa.

Nuorten kouluttamista työn yhteydessä koskevat kirjaukset ovat kehyspäätöksessä sinänsä myönteisiä ja niiden pohjalta toivottavasti kyetään kehittämään toimiva työn yhteydessä kouluttautumisen malli nuoria varten. Näyttää siltä, että pyrkimyksistä huolimatta oppisopimusjärjestelmää ei pystytä kehittämään sellaiseksi, että oppisopimus tarjoaisi todellisen vaihtoehdon nuorille ammatin hankkimiseksi.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Rauno Vanhanen
johtaja